Всички нормативни актове на тази страница са актуални към 16 януари 2024 г.

Закон за администрацията
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за автомобилните превози
Закон за водите
Закон за енергията от възобновяеми източници
Закон за енергийната ефективност
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за достъп до обществена информация
Закон за електронните съобщения
Закон за енергетиката
Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
Закон за защита на класифицираната информация
Закон за защита на потребителите
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Закон за измерванията
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интересиотменен
Закон за техническите изисквания към продуктите
Закон за туризма
Закон за управление на отпадъците
Закон за чистотата на атмосферния въздух
Закон за митниците
Закон за признаване на професионалните квалификации
Закон за устройство на територията
Закон за защита на личните данни