Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни документи на ДАМТН

 

Документация Срок за обществено обсъждане
Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол до 08.05.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор до 20.01.2024 г.
Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане до 28.11.2021 г.
Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор до 24.06.2021 г.
Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по ЗАРИДСНПНП

Мотиви към проект на И н с т р у к ц и я за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход между органите на Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология

до 22.08.2021 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Справка за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

до 04.02.2021 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за измерванията до 12.10.2017 г.
Доклад до Министерски Съвет за Закона за измерванията до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за Закона за измерванията до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Закона за измерванията до 12.10.2017 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози до 12.10.2017 г.
Доклад до Министерски Съвет за Закона за автомобилните превози до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействиетоза Закона за автомобилните превози до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Закона за автомобилните превози до 12.10.2017 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за техическите изисквания към продуктите до 12.10.2017 г.
Доклад до Министерски Съвет за Закона за техическите изисквания към продуктите до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за Закона за техическите изисквания към продуктите до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Закона за техическите изисквания към продуктите до 12.10.2017 г.
Доклад до Министъра на икономиката за Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол до 12.10.2017 г.

 

Във връзка с изменението и допълнението на нормативната уредба на ГД НП, предоставяме следната информация:

Документация Срок за обществено обсъждане
Доклад до Министерски Съвет за Наредби за съществени изисквания и оценяване на съответствието до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за Наредби за съществени изисквания и оценяване на съответствието до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Наредби за съществени изисквания и оценяване на съответствието до 12.10.2017 г.