Ръководство за прилагане на директивите, основаващи се на принципите на Новия и на Глобалния подход
1.73-23 6.89-686 11.93-15 15.95-16 19-2.98-79
2.87-404 7.90-384 12-1.93-42 16.96-57 20.99-5
3.88-378 8.90-385 12-2.93-42 17.97-23 21.96-98
4.89-336 9.90-396 13.94-9 18.98-13
5.98-37 10.92-42 14.94-25 19-1.98-79

 

Ръководство за прилагане на директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки

Ръководство за прилагане на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки: Техническа документация

Брошура „БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ”

Ръководства за прилагане на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки
Ръководство №1 – Детски тротинетки
Ръководство №2 – Плаващи седалки
Ръководство №4 – Случаи, при които съществува затруднение да се определи дали даден продукт е от обхвата на директивата или не е детска играчка
Ръководство №5 – Критерии за класификация на продукти, изградени от сглобяващи се и оцветяващи се малки части, за чието изработване се използват допълнителни продукти
Ръководство №6 – Критерии за разграничаване на кукли, предназначени за възрастни колекционери от детски играчки
Ръководство №7 – Детски играчки за вода от обхвата на Директивата “Детски играчки”
Ръководство №8 – Басейни, които са от обхвата на Директивата “Детски играчки”
Ръководство №9 – Класификация на детските книги
Ръководство №10 – Случаи, при които съществува затруднение да се определи дали даден продукт е от обхвата на директивата или не е детска играчка
Ръководство №11 – Детски играчки, предназначени за деца на възраст до 36 месеца
Ръководство №12 – Опаковка

 

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините

„Синьо ръководство“ за прилагането на правилата на ЕС относно продуктите – 2022 г.