Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Д АПИО

Лице за контакт:

Петя Маринова, Директор
1797 София, бул. „Г.М. Димитров“ № 52А, ет.4
Тел.: +359 2 892 97 62
Факс: + 359 2 986 17 07
e-mail: Petya.Marinova@damtn.government.bg

Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ е отговорна за изпълнението на следните задачи:

1. в областта на административното и деловодното обслужване:
а) организира цялостната дейност по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа „едно гише“, включително по електронен път; организира предоставянето на Комплексно административно обслужване (КАО);
б) организира и осъществява деловодната обработка и цялостното обслужване на документооборота съгласно изискванията на Единната система за деловодство посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на ДАМТН;
в) организира приемането на заявки за административни услуги, предава ги за изпълнение на звената в администрацията, следи за спазването на стандартите при изходящата кореспонденция;
г) обработва входящата и изходящата кореспонденция и я предоставя за резолюция на председателя, заместник-председателите и на главния секретар, отговаря за разнасянето на кореспонденцията по адресати;
д) следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките, като регулярно докладва на главния секретар;
е) систематизира и съхранява документите в архива съгласно номенклатурата на делата, изготвя справки и отчети за дейността на ДАМТН във връзка с извършените административни услуги;
ж) организира експертизи на ценността на документите, тяхната обработка и предаването им в Централния държавен архив;
з) предоставя информация на административните звена относно актовете на Министерския съвет, Народното събрание и Министерството на икономиката, отнасящи се до дейността на ДАМТН;
и) осигурява информация за административните услуги, извършвани от ДАМТН, предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи, предоставя информация за хода на работата по преписката;

2. в областта на правното обслужване:
а) осъществява правна помощ на председателя, на неговите заместници, на главния секретар и на административните звена на ДАМТН с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси, изготвя и/или съгласува заповеди, договори, документи, свързани с дейността на ДАМТН;
б) анализира съдебната практика по прилагането на нормативните актове в областта на метрологичния и техническия надзор и прави предложение за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
в) участва със свои представители в работни групи за разработването на проекти на нормативни актове, които са свързани с дейностите на ДАМТН, дава становища по тях и ги съгласува;
г) участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори; съгласува и дава становища по законосъобразността на проектите на договори, които са изготвени от други дирекции или са предложени от други лица и организации;
д) оказва правна помощ при набирането и подбора на персонала, както и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите в ДАМТН;
е) осъществява процесуално представителство на председателя и на ДАМТН;
ж) осъществява кореспонденцията по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира председателя за тях;
з) организира и координира процеса за предоставяне на достъп до обществена информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, извършва справки и съставя отчети по Закона за достъп до обществена информация;
и) участва със свои представители във всички конкурси и търгове, които се провеждат от ДАМТН;
к) изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове, които се издават от председателя на ДАМТН или от упълномощено от него длъжностно лице;
л) предприема необходимите правни действия и оказва правна помощ по събиране на вземанията на ДАМТН;

3. в областта на обществените поръчки:
а) организира и изпълнява дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, сключването на договорите за изпълнението им в ДАМТН и изготвя годишен план- график за провеждането им, който председателят;
б) организира изготвянето на проекти на договори, образци на документи, както и указание за подготовката им като част от документацията за обществените поръчки;
в) организира изпращането на информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз;
г) осъществява взаимодействие с Агенцията за обществени поръчки във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки;
д) води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
е) отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;
ж) изготвя ежегодно обобщена информация за проведените обществени поръчки.

4. в областта на управление на човешките ресурси:
а) изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на ДАМТН;
б) организира дейностите по набиране и подбор на персонал, изготвя актовете и документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
в) планира и организира обучението на персонала, повишаването и поддържането на професионалната квалификация и преквалификация на служителите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
г) координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите;
д) оказва съдействие на оценяваните служители, на оценяващите ръководители и на контролиращите ръководители в процеса на оценяване на изпълнението на длъжностите от служителите на ДАМТН;
е) организира дейностите по ползване на отпуски и подготвя документите за пенсиониране на служителите; отговаря за достъпа и съхраняването на личните данни на служителите в ДАМТН;
ж) води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, отчита отпуските и заверява молбите на служителите за ползването им, приема болнични листове и ги предава в счетоводството;
з) организира обученията по безопасност и здраве при работа, провежда началния и периодични инструктажи на служителите по здравословни и безопасни условия на труд;
и) води статистическата отчетност за числеността на персонала, заплащането и израстването в кариерата на служителите в ДАМТН; издава документи и удостоверения, свързани с тях;

5. в областта на информационните технологии:
а) организира и осигурява техническата поддръжка на автоматизираната комуникационна инфраструктура на ДАМТН – локални мрежи и комуникационно оборудване;
б) организира и осигурява поддръжката на хардуера и софтуера на компютърната техника в ДАМТН и оказва методическа помощ на служителите при използване на внедрения софтуер;
в) проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на агенцията и тяхната наличност на пазара на информационни технологии; организира осигуряването на ДАМТН с интернет услуги;
г) осигурява синхрона, съвместимостта и сигурността на информационната система на ДАМТН с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;
д) отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното правителство и въвеждането на правила за информационна сигурност и оперативна съвместимост на данните, обменяни между администрациите;
е) организира и контролира ефективното използване на наличната техника, локалната мрежа и интернет;
ж) следи за новости по заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер; следи за неоторизиран достъп до мрежата;
з) ежедневно архивира данните върху технически носител;
и) организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията;
к) администрира, поддържа и развива информационната система и информационния сайт на ДАМТН;
л) организира и осигурява поддръжката на телефонната централа и вътрешните телефонни постове;
м) осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на ДАМТН, и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
н) поддържа и актуализира интернет страницата на ДАМТН, като публикува текуща информация в нея;
о) осъществява функции по вътрешната сигурност и сигурността на текущата информация;
п) организира пропусквателния режим и охраната в сградите на ДАМТН.