Основни дейности

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган.

ДАМТН осъществява следните дейности:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите и регламентите от Новата законодателна рамка;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директивите и регламентите от Новата законодателна рамка;
 • надзор на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

Стратегическите цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са:

 • Конкурентоспособна българска икономика;
 • Повишаване на сигурността и безопасността на транспортния сектор;
 • Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места, разширяване на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух;
 • Намаляване на неблагоприятните последици от наводненията и повишаване на нивото на сигурност и защита на населението, околната среда, стопанската дейност и културното наследство на страната;
 • Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване на максимален положителен ефект.