Дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието"
Д РОС

Лице за контакт:
Светлана Павлова,  и.д. директор
Тел.:
Факс: + 359 2 9861 707
E-mail: Svetlana.Pavlova@damtn.government.bg.

Дирекцията осъществява следните дейности:

 1. организира и извършва проверки за установяване на техническата компетентност и способността да изпълняват процедурите за оценяване съответствието на лица, които кандидатстват за разрешение за извършване оценяване на съответствието съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, мерките по прилагането по чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите, и предлага на председателя на ДАМТН да издаде или да откаже издаването на разрешение – П-РОС-08.01;
 2. организира и извършва проверки на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които са издадени разрешенията, и предлага на председателя да издаде предписание за временно спиране на дейността им до отстраняване на констатираните при проверката пропуски и несъответствия или да отнеме издаденото разрешение – П-РОС-08.02;
 3. организира и участва в анализа на информацията от годишните доклади на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието;
 4. води регистър на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието и публикува данните в рубрика „Официален бюлетин” на интернет страницата на ДАМТН;
 5. координира работата на националните работни групи по прилагане на наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите и на мерките по прилагане по чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите;
 6. изготвя доклади и обявява пред Европейската комисия и държавите – членки на Европейския съюз, органите, одобрени да извършват оценяване на съответствието;
 7. уведомява Европейската комисия за отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието и за временните спирания на дейността по оценяване на съответствието;
 8. дава предписания на нотифицираните органи за отстраняване на несъответствията им с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите или за отстраняване на пропуските и несъответствията при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието.
 9. организира и извършва проверки за определяне на уникален код на производителя за производителите на плавателни съдове, установени на територията на Република България или в трета държава съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1;
 10. определя уникалните кодове на производителите на плавателни съдове, установени на територията на Република България, и води национален регистър за уникалните кодове на производители на плавателни съдове съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1;
 11. определя и администрира определените уникални кодове на производителите на плавателни съдове от трети държави съгласно чл. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 – П-РОС-08.03;
 12. определя идентификационен код на нотифицираните органи, получили разрешение да извършват оценяване на съответствието на етапа след построяването, съгласно чл. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1.