Главна дирекция ИДТН

Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"
ГД ИДТН

ГД ИДТН е част от специализираната администрация в рамките на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. ГД ИДТН осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и регламентирани в т.1 от Приложение № 1 на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. ГД ИДТН осъществява и надзор на пазара на на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от ЗТИП, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти.

Лице за контакт:
Григор Къшов, Главен директор
тел.:  + 359 2 939 67 17
факс: + 359 2 986 17 07
E-mail: Grigor.Kashov@damtn.government.bg
Адрес: гр. София 1797, ул. “Лъчезар Станчев” № 13, ет. 2

Сфера на дейност на ГД ИДТН:

 • Заверява за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми:
  • проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП;
  • техническата документация за ремонт на съоръженията;
  • инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, отнасяща се до тези съоръжения;
 • Организира вписването на лица, кандидатстващи за вписване в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и издаването на удостоверения за вписване в регистъра, както и заличаването на лицата от регистъра и обезсилването на издадените им удостоверения;
 • Води регистър на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за тях;
 • Регистрира съоръженията с повишена опасност и води досие за всяко регистрирано  съоръжение;
 • Извършва първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, за съответствието им с нормативните изисквания;
 • Съгласува учебните програми и планове за обучение в училищата и курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност, разрешава провеждането на курсовете и издава документите за правоспособност;
 • Обследва и анализира причините и условията за възникване на аварии и злополуки със съоръжения с повишена опасност и предприема необходимите мерки за предотвратяване на аварии;
 • За неизпълнение на нормативните изисквания прилага следните принудителни административни мерки:
  • издава задължителни писмени предписания на собственици, работодатели, длъжностни и други лица;
  • разпорежда писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност;
 • Организира издаването на лицензии на лица, които кандидатстват за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и вписването им в регистъра на ДАМТН, извършва проверки на лицензираните лица за спазване на изискванията и за изпълнението на задълженията им съгласно ЗТИП и наредбите по чл. 31, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от закона, както и организира отнемането на лицензии и заличаването на лицата от регистъра;
 • Води регистър на лицензираните лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за тях;
 • Подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на методическо ръководство на специализираните органи за технически надзор на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната;
 • Извършва наблюдение и/или проверка на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от ЗТИП, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти, като:
  • Извършва проверки на пуснати на пазара и/или в действие продукти за наличие на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език;
  • Извършва проверки на декларациите за съответствие и на части от техническите досиета на продуктите, отнасящи се за съответствието им със съществените изисквания към тях, и взема образци или проби от продукти за изпитване в случаите, предвидени в ЗТИП;
  • Дава предписания за забрана на разпространението и/или използването, за изтеглянето от пазара или за унищожаването на продуктите, които не съответстват на съществените изисквания, и подготвя информация за тези съоръжения с цел предоставянето й на средствата за масово осведомяване;
 • Участва в работни групи и проекти на Европейската конфедерация на организации за изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на риска (CEOC);
 • Извършва контрол за спазване на изискванията за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни и прилежащи, към места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Структура на ГД ИДТН и данни за контакт:
ГД ИДТН е организирана административно в един централен отдел и седем регионални отдела.

Звено, адрес, e-mail
Лице за контакт Телефон
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР”
гр.София 1797
ул. “Лъчезар Станчев” № 13, ет. 2
Grigor.Kashov@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797,  бул. “Г.М.Димитров” 52А
Главен директор
Григор Къшов
02 939 67 17
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР”
гр.София 1797
ул. “Лъчезар Станчев” № 13, ет. 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797, бул. “Г.М.Димитров” 52А
Vasil.Vasilev@damtn.government.bg
Заместник главен директор
Васил Василев
02 939 67 20
Отдел “Контролно-методичен”
гр. София 1797
ул. “Лъчезар Станчев” № 13, ет. 2
Antoaneta.Genova@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797, бул. “Г.М.Димитров” 52А
Началник на отдел
Антоанета Генова / Инспектори
02 939 67 15/

02 939 67 10

Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” –  Западна Централна България
гр. София 1784
ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5, ст. 503
Dimitar.Gyurov@damtn.government.bg
Началник на отдел
Димитър Гюров
02 975 36 84
Офис София
гр. София 1784
ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5
idtn.sofia@damtn.government.bg
Инспектори 02 974 09 35
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северозападна България
гр. Враца 3000
ул. “Ген. Леонов” № 95, ет. 5
Svetla.Gospodinova@damtn.government.bg
Началник на отдел
Светла Господинова
092 64 74 53
Офис Враца
гр. Враца 3000
ул. “Ген. Леонов” № 95, ет. 5
idtn.vratsa@damtn.government.bg
Инспектори 092 64 74 53
Офис Плевен
гр. Плевен 9023
бул. “Дойран” № 27, ет. 2
idtn.pleven@damtn.government.bg
Инспектори 064 83 71 26
Офис Ловеч
гр. Ловеч 5500
ул. “Търговска” № 24, дом “Преслав”, ет. 3
idtn.pleven@damtn.government.bg
Инспектори
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Югозападна България
гр. Благоевград 2700
ул. “Свобода” № 1, ет. 2
Valeri.Yanchev@damtn.government.bg
idtn.blagoevgrad@damtn.government.bg
Началник на отдел
Валери Янчев
073 88 40 89
Офис Благоевград
гр. Благоевград 2700
ул. “Свобода” № 1, ет. 2
idtn.blagoevgrad@damtn.government.bg
Инспектори 073 88 40 89
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Североизточна България
гр. Варна 9023
ул. Мургаш № 5, ет. 3
Началник на отдел
Стефан Петков
052 75 03 10
Офис Варна
гр. Варна 9023
ул. Мургаш № 5, ет. 3
idtn.varna@damtn.government.bg
Инспектори 052 75 03 10
Офис Шумен
гр. Шумен 9700
бул. “Мадара” № 13А
idtn.shumen@damtn.government.bg
Инспектори
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северена Централна България
гр. Велико Търново 5000
кв. “Акация”, ул. ”Чумерна” № 1А
Yordan.Yordanov@damtn.government.bg
Началник на отдел
Йордан Йорданов
062 62 79 22
Офис Русе
гр. Русе  7012
ул. „Мария Луиза“ № 19, ст.1 и 2
idtn.ruse@damtn.government.bg
Инспектори 082 83 49 12
Офис Велико Търново
гр. Велико Търново 5000
кв. “Акация”, ул. ”Чумерна” № 1А
idtn.vtarnovo@damtn.government.bg
Инспектори 062 62 79 22
Офис Габрово
гр. Габрово 5300
ул. “Бодра смяна” № 3
idtn.gabrovo@damtn.government.bg
Инспектори
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” –  Южна Централна България
гр. Пловдив 4000
бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3
Maria.Valkova@damtn.government.bg
Началник на отдел
Мария Вълкова
032 26 54 50
Офис Пловдив
гр. Пловдив 4000
бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3
idtn.plovdiv@damtn.government.bg
Инспектори 032 63 04 50
Офис Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
бул. “Цар Симеон Велики” № 157
idtn.szagora@damtn.government.bg
Инспектори 042 60 47 66
Офис Хасково
гр. Хасково 6300
бул. „България“ № 152
idtn.haskovo@damtn.government.bg
Инспектори 038 62 40 57
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Югоизточна България
гр. Бургас 8010
ул. “Проф. Я. Якимов” № 25, ет. 3
idtn.burgas@damtn.government.bg
Todor.Nikolov@damtn.government.bg
Началник на отдел
Тодор Николов
056 86 02 72
Офис Бургас
гр. Бургас 8010
ул. “Проф. Я. Якимов” № 25, ет. 3
idtn.burgas@damtn.government.bg
Инспектори 056 86 02 72
Офис Сливен
гр. Сливен 8800
Промишлена зона, ул. Банско шосе № 5, ет. 8
idtn.burgas@damtn.government.bg
Инспектори 044 66 23 02