Главна дирекция ККГБО

Главна дирекция "Контрол на качеството на горивата за битово отопление" ГД ККГБО

Лице за контакт:
Ивайло Йорданов, Главен директор
1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
Тел.: 0878 749 929
Факс: +359 2 986 17 07
е-mail: Ivaylo.Yordanov@damtn.government.bg

Сфера на дейност на ГД ККГБО:

Главна дирекция “Контрол на качеството на горивата за битово отопление”:

 • извършва наблюдение и контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за качество;
 • предприема действия за установяване съответствието на твърдите горива с изискванията за качество, като:
  • проверява документите, които придружават твърдите горива;
  • взема проби от твърдите горива;
  • изпитва взетите проби в акредитирана лаборатория и при необходимост възлага изпитването на външни акредитирани лаборатории;
  • извършва експертизи на резултатите от изпитването и изготвя експертни заключения и констативни протоколи за съответствието на твърдите горива с изискванията за качество;
  • организира изпитване на арбитражните проби от твърди горива в трета акредитирана лаборатория и изготвя експертиза за съответствие с изискванията за качество на горивата;
 • извършва контрол върху изискванията за качество, пакетиране и етикетиране на твърдите горива при тяхното пускане и/или предоставяне на пазара и/или разпространение;
 • издава задължителни предписания за налагане на принудителни административни мерки при условия и по ред, предвидени в Закона за чистотата на атмосферния въздух;
 • издава актове за отнемане в полза на държавата на твърди горива;
 • подготвя информация за качеството на твърдите горива и я предоставя на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади;
 • поддържа Регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива;
 • установява нарушенията и издава наказателни постановления по реда на специален закон и на Закона за административните нарушения и наказания, в случаите на оправомощаване на длъжностни лица от председателя;
 • съдейства за своевременното събиране на вземанията на ДАМТН;
 • упражнява и други дейности, които са възложени от председателя на ДАМТН, във връзка с контрола върху качеството на твърдите горива.

Структура на ГД ККГБО и данни за контакт:

ГД ККГБО е организирана административно в един централен отдел и четири регионални отдела.

Адрес, e-mail Лице за контакт Телефон Факс
ГД ”Контрол на качеството на горивата за битово отопление”
гр. София, 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, ет. 7
Ivaylo.Yordanov@damtn.government.bg
Ивайло Йорданов
Главен директор
0878 749 929 +359 2 986 17 07
Отдел ”Контролно-методичен”
гр. София, 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
Vasil.Nenchev@damtn.government.bg
Васил Ненчев
Началник на отдел
0887 215 095
Отдел ”Регионален отдел ККГБ Западна България”
гр. София, 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
Andrey.Rakov@damtn.government.bg
Андрей Раков
Началник на отдел
0893 855494
Регионален отдел ККГБО Южна Централна България
гр. Пловдив, 4000, бул. Санкт Петербург № 67
Nedyalko.Rashkov@damtn.government.bg
Недялко Рашков
Началник на отдел
0877 065 251
Регионален отдел ККГБО Северна Централна България
гр. Русе,  7012, ул. ”Мария Луиза” № 19
Krasimir.Panteleev@damtn.government.bg
Красимир Пантелеев
Началник на отдел
0885 398 571
Регионален отдел ККГБО Източна България
гр. Бургас, 8010, к-с ”Славейков”, ул. ”Проф. Якимов” № 25
Todor.STodorov@damtn.government.bg
Тодор Тодоров
Началник на отдел
0882 698 594
Отдел „Изпитване на твърди горива за битово отопление“
гр. София, 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
Yordanka.Pavlova@damtn.government.bg
Йорданка Павлова
Началник на отдел
0879 504 303

Нормативна уредба на ГД ККГБО: