Главна дирекция ККТГ

Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива"
ГД ККТГ

Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” е част от специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява своята дейност в изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна нейна дейност е да контролира качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.

Лице за контакти:

Димка Иванова, Главен директор
Адрес: 1784 София, ж.к. “Младост”, кв. “Полигона”
тел.: + 359 2 975 38 12
E-mail: Dimka.Ivanova@damtn.government.bg

Сфери на дейност:

Стратегическа цел на дейността на ДАМТН, изпълнявана от Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”  е намаляване на емисиите на вредни вещества и подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна, чрез осъществяване на ефективен контрол на качеството на течните горива, смесите на биогорива с течни горива от нефтен произход и на чист  биодизел като дейността се изпълнява съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за енергията от възобновяеми източници и изискванията посочени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

ГД „Контрол на качеството на течните горива“ извършва:

 • Наблюдение и контрол на течни горива, за които има установени изисквания за качество и за съдържание на биогориво в течно гориво; предприема действия за установяване съответствието на течни горива с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течно гориво, като извършва проверки на лицата, които: пускат или внасят течни горива на пазара, разпространяват, транспортират съхраняват или използват течни горива;
 • Предприема действия за установяване съответствието на течните горива с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течно гориво, като:
  • проверява документите, които придружават течните горива;
  • взема проби от течни горива;
  • изпитва взетите проби в подвижна и/или стационарна лаборатория и при необходимост възлага изпитването на външни акредитирани лаборатории;
  • извършва експертизи на резултатите от изпитването и изготвя експертни заключения и констативни протоколи за съответствието на течните горива с изискванията на нормативната уредба;
 • На основание чл. 30 в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл. 22, ал.9 от НИКТГУРНТК прилага изискванията на процедурата за оспорване в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 4259-2 и изготвя експертизи за съответствие с изискванията на нормативната уредба
 • Налага принудителни административни мерки, като:

Издава задължителни предписания за временно спиране или за забрана на пускането на пазара, разпространението или използването на течните горива в случаите, когато се установи нарушение при проверката на документите, придружаващи горивата или несъответствие с изискванията на нормативната уредба;

Издава задължителни предписания за изтегляне на течни горива от пазара, когато резултатите от изпитванията при проведена процедура по спор, потвърждават установеното несъответствие или резултатите, установени с констативни протоколи не са оспорени по съответния ред;

 • Предприема действия срещу лицата, издали декларация за съответствие на течни горива, които не съответстват на изискванията на нормативната уредба;
 • Подготвя информация за качеството на течните горива и я предоставя на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади пред Европейската комисия. Докладът по мониторинговата система се изготвя на база на резултатите от изпитване на течни горива взети при проверката на предварително определените обекти за мониторинг през предходната година.

Структура:
*Акредитирана изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки (АИЛ ГСМП) към Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – гр. София, сертификат за акредитация рег. № 35-ЛИ/23.11.2020 г., валиден до 30.10.2024 г. със Заповед № А-671/23.11.2020 г. от ИА БСА.

Адрес, e-mail

Лице за контакт

Телефон

ГД ”Контрол на качеството на течните горива”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” 2
E-mail: Dimka.Ivanova@damtn.government.bg
д-р инж. Димка Иванова
Главен директор
02 975 38 12
ГД  ”Контрол на качеството на течните горива”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” 2
E-mail: Ivo.Atanasov@damtn.government.bg
Иво Атанасов
Зам. главен директор
02 975 38 12
Отдел „Контролно-методичен”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2
E-mail: Aneta.Pateva@damtn.government.bg
Анета Патева
Началник на отдел
02 975 38 12
Регионален отдел „Проверка и контрол на качеството на течните горива Южна България“ (РО ПККТГ ЮБ)
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2
E-mail: Sergey.Todorov@damtn.government.bg
Сергей Тодоров
Началник на
РО ПККТГ ЮБ
02 975 38 12
Месторабота – гр. София
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2
Г. Бъчваров
Г. Димитров
И. Лазаров
С. Раев
02 975 38 12
Месторабота – гр. Бургас
гр. Бургас 8010, ж.к. ”Славейков”, ул.”Проф. Я. Якимов” № 25
Г. Чобанова
Д. Ставрев
056 860 142
Месторабота – гр. Пловдив
гр. Пловдив 4000, бул. ”Санкт Петербург” № 67
Н. Митовска
Н. Казалиев
032 622 979
Месторабота – гр. Хасково
гр. Хасково, бул. ”България” № 152
Е. Димитрова
Д. Иванова
038 664 890
Регионален отдел „Проверка и контрол на качеството на течните горива Северна България“ (РО ПККТГ СБ)
гр. Русе, п. к. 7012
ул. „Мария Луиза” № 19
E-mail: Demir.Shafranov@damtn.government.bg
Демир Шафранов
Началник на
РО ПККТГ СБ
082 820 296
Месторабота – гр. Русе
гр. Русе,  п. к. 7012
ул. „Мария Луиза” № 19
А. Мангозова 082 820 296
Месторабота – гр. Плевен
гр. Плевен 5800, ул. ”Дойран” № 27
Е. Петрова
Г. Цанов
064 823 186
Месторабота – гр. Варна
гр. Варна 9023, кв. ”Владиславово”, ул. „Мургаш” № 5
Г. Петкова
Ж. Петрова
Ж. Минкова
052 750 317
Отдел “Изпитване на горива, смазочни материали и присадки”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: labkktg@damtn.government.bg
Христина Шигулова-Василева
Началник на отдел
02 876 15 32
 • Сектор „Стационарна лаборатория-София”

гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: Tatyana.Shopova@damtn.government.bg

Татяна Шопова
Началник на сектор
02 876 07 81
 • Сектор „Подвижна лаборатория-Плевен”

гр. Плевен 5800, ул. ”Дойран” № 27
E-mail: kktg-pl.pleven@damtn.government.bg

Георги Панчев
Началник на сектор
064 821 604
 • Сектор „Подвижна лаборатория-Бургас”

гр. Бургас 8010, ж.к. ”Славейков”, ул. ”Проф. Я. Якимов” № 25
E-mail: kktg-pl.burgas@damtn.government.bg

Пенчо Пенчев
Началник на сектор
056 860 145

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ГД ККТГ

Прилагано законодателство, свързано с четири директиви на Европейския парламент: