Главна дирекция ККТГ

Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива"
ГД ККТГ

Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” е част от специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява своята дейност в изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна нейна дейност е да контролира качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.

Лице за контакти:

Димка Иванова, Главен директор
Адрес: 1784 София, ж.к. “Младост”, кв. “Полигона”
тел.: + 359 2 975 38 12
E-mail: Dimka.Ivanova@damtn.government.bg

Сфери на дейност:

ГД „Контрол на качеството на течните горива“ извършва:

 • Наблюдение и контрол на течни горива, за които има установени изисквания за качество; предприема действия за установяване съответствието на течни горива с изискванията за качество, като извършва проверки на лицата, които: пускат или внасят течни горива на пазара, разпространяват, транспортират съхраняват или използват течни горива;
 • Предприема действия за установяване съответствието на течните горива с изискванията за качество, като;
  • проверява документите, които придружават течните горива;
  • взема проби от течни горива;
  • изпитва взетите проби в подвижна и/или стационарна лаборатория и при необходимост възлага изпитването на външни акредитирани лаборатории;
  • извършва експертизи на резултатите от изпитването и изготвя експертни заключения и констативни протоколи за съответствието на течните горива с изискванията за качество;
  • организира изпитване на арбитражните проби от течни горива в трета акредитирана лаборатория и изготвя експертиза за съответствие с изискванията за качество на горивата;
 • Издава задължителни предписания за временно спиране или за забрана на пускането на пазара, разпространението или използването на течните горива в случаите, когато се установи нарушение при проверката на документите, придружаващи горивата, или несъответствие с изискванията за качество;
 • Издава задължителни предписания за изтегляне на течни горива от пазара, когато резултатите от изпитванията на арбитражни проби потвърждават установеното несъответствие или резултатите, установени с констативни протоколи не са оспорени по съответния ред и не е проведено арбитражно изпитване;
 • Предприема действия срещу лицата, издали декларация за съответствие на течни горива, които не съответстват на изискванията за качество;
 • Подготвя информация за качеството на течните горива и я предоставя на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади пред Европейската комисия.

Структура:
*Акредитирана изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки (АИЛ ГСМП) към Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – гр. София, сертификат за акредитация рег. № 35-ЛИ/23.11.2020 г., валиден до 30.10.2024 г. със Заповед № А-671/23.11.2020 г. от ИА БСА.

Адрес, e-mail

Лице за контакт

Телефон

ГД ”Контрол на качеството на течните горива”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” 2
E-mail: Dimka.Ivanova@damtn.government.bg
д-р инж. Димка Иванова
Главен директор
02 975 38 12
Отдел „Контролно-методичен”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2
E-mail: Aneta.Pateva@damtn.government.bg
Анета Патева
Началник на отдел
02 975 38 12
Регионален отдел „Проверка и контрол на качеството на течните горива Южна България“ (РО ПККТГ ЮБ)
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2
E-mail: Sergey.Todorov@damtn.government.bg
Сергей Тодоров
Началник на
РО ПККТГ ЮБ
02 975 38 12
Месторабота – гр. София
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2
Г. Бъчваров
Г. Димитров
И. Лазаров
02 975 38 12
Месторабота – гр. Бургас
гр. Бургас 8010, ж.к. ”Славейков”, ул.”Проф. Я. Якимов” № 25
Г. Чобанова
П. Вълков
056 860 142
Месторабота – гр. Пловдив
гр. Пловдив 4000, бул. ”Санкт Петербург” № 67
Н. Митовска
Е. Симеонов
032 622 979
Месторабота – гр. Хасково
гр. Хасково, бул. ”България” № 152
Е. Димитрова
Д. Иванова
038 664 890
Регионален отдел „Проверка и контрол на качеството на течните горива Северна България“ (РО ПККТГ СБ)
гр. Русе, п. к. 7012
ул. „Мария Луиза” № 19
E-mail: Demir.Shafranov@damtn.government.bg
Демир Шафранов
Началник на
РО ПККТГ СБ
082 820 296
Месторабота – гр. Русе
гр. Русе,  п. к. 7012
ул. „Мария Луиза” № 19
А. Мангозова 082 820 296
Месторабота – гр. Плевен
гр. Плевен 5800, ул. ”Дойран” № 27
Ж. Топалова
Г. Цанов
064 823 186
Месторабота – гр. Варна
гр. Варна 9023, кв. ”Владиславово”, ул. „Мургаш” № 5
Г. Петкова
Ж. Петрова
052 750 317
Отдел „Изпитване на горива, смазочни материали и присадки“
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: labkktg@damtn.government.bg
Христина Шигулова-Василева
Началник на отдел
02 876 15 32
 • Сектор „Стационарна лаборатория-София”

гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: Tatyana.Shopova@damtn.government.bg

Татяна Шопова
Началник на сектор
02 876 07 81
 • Сектор „Подвижна лаборатория-Плевен”

гр. Плевен 5800, ул. ”Дойран” № 27
E-mail: kktg-pl.pleven@damtn.government.bg

Георги Панчев
Началник на сектор
064 821 604
 • Сектор „Подвижна лаборатория-Бургас”

гр. Бургас 8010, ж.к. ”Славейков”, ул. ”Проф. Я. Якимов” № 25
E-mail: kktg-pl.burgas@damtn.government.bg

Пенчо Пенчев
Началник на сектор
056 860 145

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ГД ККТГ

Прилагано законодателство, свързано с четири директиви на Европейския парламент: