Христина Шигулова-Василева

Христина Шигулова-Василева е инженер-химик, магистър. Има професионален опит в анализ и изпитване на горива, масла, смазки и специални течности, като вътрешен одитор, съгласно БДС EN ISO 19011, като отговорник по качеството в системи за управление на лаборатории за изпитване, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Има специализация по технология на нефта и твърдите горива в Химико-технологичен и металургичен университет – гр. София.

тел.: +359 2 876 15 32

e-mail: Hristina.Shigulova@damtn.government.bg