Главна дирекция "Метрологичен надзор" /ГД МН/

Главна дирекция „Метрологичен надзор” е част от специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява метрологичен надзор и надзор на пазара на средства за измерване, попадащи в обхвата на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите, както и наредбите към тях. Осъществява и дейности, попадащи в обхвата на Закона за автомобилните превози.

Лице за контакт:
Павлина Данаилова, Главен директор
Тел.:    + 359 2 986 22 66
Факс:   + 359 2 986 1707
E-mail: Pavlina.Danailova@damtn.government.bg

Сфери на дейност: ГД “Метрологичен надзор” извършва:

ГД “Метрологичен надзор” участва в работата на:

  • Европейската организация по законова метрология WELMEC – РГ5 “Метрологичен надзор”, РГ6 “Предварително опаковани продукти” и РГ8 “Директива за средства за измерване”
  • Работна група ”Средства за измерване” на ЕК

Структура:
ГД МН е организирана административно в отдел „Контролно-методичен” и 6 регионални отдела „Метрологичен надзор“ със седалища в градовете София, Плевен, Варна, Русе, Пловдив и Бургас.

Адрес, e-mail
Лице за контакт
Телефон
Факс
ГД ”Метрологичен надзор”
гр. София 1797, ул. ”Лъчезар Станчев” 13
Pavlina.Danailova@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797, бул. “Г.М.Димитров” 52А
Павлина Данаилова
Главен директор
02 986 22 66 02 986 1707
ГД ”Метрологичен надзор”
гр. София 1797, ул. ”Лъчезар Станчев” 13
Kostadin.Dikliev@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797, бул. “Г. М. Димитров” 52А
Костадин Диклиев
Заместник – главен директор
02 9396 722
Отдел „Контролно-методичен”
Ludmila.Petkova@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797, бул. “Г.М.Димитров” 52А
Людмила Петкова
Началник на отдел
02 9396 704 02 986 1707
РО МН Западна България
със седалище гр. София, 1797, ул. “Лъчезар Станчев” № 13
Georgi.Desev@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797, бул. “Г.М.Димитров” 52А
Георги Десев
Началник на отдел
02 9396 730 02 986 1707
Офис –  гр. Благоевград, 2704,
ул. ”Свобода” № 1, п. к. 18
mn.blagoevgrad@damtn.government.bg
Инспектори 073 885 466
РО МН Северозападна България
със седалище гр. Плевен, 5800, ул. “Дойран” № 27
 damtn@damtn.government.bg
Юлиана Цветанова
Началник на отдел
064 837 111 064 837 111
Офис –  гр. Ловеч, ул. “Търговска” 24,
дом “Преслав”, стая 307
damtn@damtn.government.bg
Инспектори
Офис –  гр. Габрово, ул. “Бодра смяна”
№ 3, п. к. 278
damtn@damtn.government.bg
Инспектори
 Офис –  гр. Видин, пл. “Бдинци” № 1, етаж 3, стая 49
 damtn@damtn.government.bg
Инспектори 094 601 107
РО МН Североизточна България
със седалище гр. Варна, 9023, кв. ”Владислав Варненчик”, ул. ”Мургаш” № 5, п.к. 171
mn.varna@damtn.government.bg
Петя Танчева
Началник на отдел
052 750 321 052 750 313
Офис –  гр. Шумен, бул. „Мадара” № 13-А
mn.varna@damtn.government.bg
Инспектори 054 828 033
РО МН Северна централна България
със седалище гр. Русе, 7012, ул. Мария Луиза № 19
mn.ruse@damtn.government.bg
Огнян Раев
Началник на отдел
082 820 291 082 820 291
Офис –  гр. Велико Търново, кв. „Акация”,
ул. ”Чумерна” № 1А
mn.ruse@damtn.government.bg
Инспектори 062 657 475
РО МН Южна централна България
със седалище гр. Пловдив, 4000, бул. ”Санкт Петербург” № 67
mn.plovdiv@damtn.government.bg
Екатерина Павлова
Началник на отдел
032 633 136 032 633 137
Офис – гр. Хасково, п.к.6300, бул. „България“ № 152, ет.5
mn.haskovo@damtn.government.bg
Инспектори 038 664 668
РО МН Югоизточна България
със седалище гр. Бургас, 8010,  ж.к. ”Славейков”, ул. ”Проф. Я. Якимов” № 25
mn.burgas@damtn.government.bg
Диана Атанасова-Енчева
Началник на отдел
056 860 147
Офис – гр. Сливен, ул. “Банско шосе” № 5
mn.burgas@damtn.government.bg
Инспектори 044 667 759

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ГД”МН”