Екатерина Павлова има магистърска степен по публична администрация от ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и магистърска степен – инженер-технолог по технология на биопроизводствата от Висш институт по хранителна и вкусова промишленост – гр. Пловдив. Има завършени курсове по: „Пробовземане на хранителни продукти“, организиран от TÜV Umwelt Berlin-Brandenburg GmbH Institut и „Курс за инспектори в областта на контрола на предварително опакованите количества продукти и на прилагането на стандарт ISO 17020“, организиран от NMi Nederlands Meetinstituut, NMi Certin B.V. Активен участник в обучения по: „Основи на управлението в администрацията“, „Основни производства по Административнопроцесуалния кодекс /за неюристи/“, организирани от Института по публична администрация. Има завършени обучения по: „Анализ на риска във връзка с необходимостта за оповестяване на продукти в системата RAPEX и нотификация съгласно член 22 от Регламент №765/2008“, организирано от Център за професионално обучение към „Рувекс“ АД, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” и „Публично и медийно представяне“, организирано от ДЗЗД „Трейдинг консулт“, по Оперативна програма „Административен капацитет”.

В системата на националната инфраструктура по качеството работи от 1995 г., като е изпълнявала дейности в областта на изпитване, метрологичен контрол и метрологичен надзор. В Главна дирекция „Метрологичен надзор“ е от нейното създаване през 2003 г., като последователно заема длъжностите младши инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на отдел „Метрологичен надзор Пловдив“, а от 05.03.2014 г. и понастоящем – началник на регионален отдел „Метрологичен надзор Южна България“, месторабота гр. Пловдив.

Участвала е като лектор в семинари, организирани от: Централен кооперативен съюз, Българска асоциация на хранителната и питейна индустрия, Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика. Владее руски и английски език.