Главна дирекция "Надзор на пазара"
ГД НП

Главна дирекция „Надзор на пазара” е част от специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява надзор на пазара на продуктите, пуснати на пазара, за съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, наредбите по чл. 7 и мерките по прилагането на чл. 26а ал. 3 от него, Регламент (ЕС) № 305/2011 на ЕП и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, Наредбата по чл. 21д, ал.1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване по чл.13, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Лице за контакт:
Мирослав Йотов, Главен директор
Тел.: (+359 2) 939 67 25
Факс: (+ 359 2) 986 17 07
E-mail: Miro.Yotov@damtn.government.bg

Сфери на дейност:

ГД „Надзор на пазара” извършва:

Надзор на пазара – наблюдение и проверки на продукти, пуснати на пазара, както следва:

 • играчки;
 • електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
 • съоръжения по отношение на електромагнитната съвместимост;
 • машини, включително машини за работа на открито по отношение на шума;
 • газови уреди;
 • съоръжения под налягане;
 • съдове под налягане;
 • лични предпазни средства;
 • строителни продукти;
 • радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;
 • транспортируемо оборудване под налягане;
 • плавателни съдове за отдих;
 • пиротехнически средства;
 • взривни вещества за граждански цели.

Структура:

ГД НП е организирана административно в отдел „Контролно методичен” и 6 регионални отдела – Югозападна България, Северозападна България, Североизточна България, Северна централна България, Югоизточна България и Южна централна България.

Адрес, e-mail Лице за контакт Телефон Факс
ГД ”Надзор на пазара”
гр. София 1797, ул. ”Лъчезар Станчев” 13
Miro.Yotov@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797,
бул. “Г.М.Димитров” 52А
Мирослав Йотов
Главен директор
+359 2 93 96 725 +359 2 986 17 07
ГД ”Надзор на пазара”
гр. София 1797, ул. ”Лъчезар Станчев” 13
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797,
бул. “Г.М.Димитров” 52А
 

Заместник-главен директор

Отдел ”Контролно-методичен”
гр. София 1797, ул. ”Лъчезар Станчев” 13
Nina.Kostova@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797,
бул. “Г.М.Димитров” 52А
Нина Костова

Началник на отдел

+359 2 93 96 721 +359 2 986 17 07
Регионален отдел НП Югозападна България
гр. София 1797, ул. ”Лъчезар Станчев” 13
Galia.Bojadjieva@damtn.goverment.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1797,
бул.”Г.М.Димитров” 52А
Галя Бояджиева

Началник на отдел

+359 2 93 96 735 +359 2 986 17 07
Регионален отдел НП Северозападна България
гр. Ловеч 5500, ул. “Търговска” 24, дом Преслав,
ет. 3, ст. 314
Veselinka.Besheva@damtn.government.bg
Веселинка Бешева

Началник на отдел

+359 68 603 215 +359 68 603 215
Регионален отдел НП Североизточна България
гр. Варна 9023, кв. “Владиславово”, ул. ”Мургаш” № 5
NadezdhaR.Kostadinova@damtn.government.bg
Надежда Костадинова

Началник на отдел

+359 52 750 332 +359 52 750 325
Регионален отдел НП Северна централна България
гр. Велико Търново 5000, кв. “Акaция”, ул. ”Чумерна”
№ 1А, ст. 9
Evgeni.Atanasov@damtn.government.bg
Евгени Атанасов

Началник на отдел

+359 62 654 992 +359 62 654 992
Регионален отдел НП Южна централна България
гр. Пловдив 4000, бул. Санкт Петербург № 67
Todor.Kesyakov@damtn.government.bg
Тодор Кесяков

Началник на отдел

+359 32 633 149 +359 32 624 892
Регионален отдел НП Югоизточна България
гр. Бургас 8010, к-с ”Славейков”, ул. ”Проф. Якимов”№ 25
Nina.Stoyanova@damtn.government.bg
Нина Стоянова

Началник на отдел

+359 56 860 140 +359 56 860 140

 

Нормативна уредба на ГД „Надзор на пазара”:

Закони

Наредби, приети на основание чл.7 от ЗТИП, регламентиращи дейността на ГД ”Надзор на пазара”:

Регламенти:

Директиви:

 • ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО
 • Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки
 • ДИРЕКТИВА 2014/84/ЕС НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2014 година за изменение на допълнение А към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на никела
 • ДИРЕКТИВА 2014/81/ЕС на Комисията от 23 юни 2014 година за изменение на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на бисфенол А
 • ДИРЕКТИВА 2014/79/ЕС НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2014 година за изменение на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на TCEP, TCPP и TDCP
 • ДИРЕКТИВА 2014/68/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане
 • ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/58/ЕС НА КОМИСИЯТА от 16 април 2014 година относно създаването, съгласно Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на система за проследяване на пиротехнически изделия
 • ДИРЕКТИВА 2014/35/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
 • ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (преработен текст)
 • ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст)
 • ДИРЕКТИВА 2014/28/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (преработен текст)
 • ДИРЕКТИВА 2013/53/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 година относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО
 • ДИРЕКТИВА 2013/29/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия
 • ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (преработен текст) (текст от значение за ЕИП)
 • ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена версия) (текст от значение за ЕИП)
 • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/ 2102 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА – от 15 ноември 2017 година – за изменение на Директива 2011/ 65/ ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (europa.eu)
 • ДИРЕКТИВА 2010/35/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета
 • ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението
 • ДИРЕКТИВА 2006/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст)
 • ДИРЕКТИВА 2000/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 май 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите
 • ДИРЕКТИВА 92/42/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво