Тодор Кесяков има магистърска степен по „Макроикономика“ от Пловдивски Университет „ Паисий Хилендарски“.
Има богат опит както в частния, така и в държавния сектор.
RTP  експерт по пред- присъединителна програма TAIEX на Европейския съюз. Проведени обучения в Брюксел, Стокхолм и организиране на семинари с методическа помощ от експерти от Европейската комисия по различни теми в сферата на защита на потребителите.Ползва английски и италиански език.

e-mail: Todor.Kesyakov@damtn.government.bg