Главна дирекция НЯСС

Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" ГД НЯСС

Лице за контакт:
инж. Мария Пирянкова, Главен директор
1797 София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А
Тел.: + 359 2 892 97 65
Факс: +359 2 986 17 07
е-mail: Maria.Piryankova@damtn.government.bg

Сфера на дейност на ГД НЯСС:

Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”:

  • контролира изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация;
  • контролира изпълнението на дейностите по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни;
  • предоставя на собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища информационна система, разработена от ДАМТН съгласно наредба, издадена от министъра на икономиката и индустрията по предложение на председателя на ДАМТН;
  • контролира изпълнението на: предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите; мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и безопасната им експлоатация; дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях; дейности по чл. 145, ал. 2 от Закона за водите;
  • дава задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по Закона за водите, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение;
  • подпомага председателя на ДАМТН за изпълнение на функциите му по чл. 3, ал. 2, т. 13 и 13а от Устройствения правилник на ДАМТН;
  • установява нарушенията и издава наказателни постановления по реда на специален закон и на Закона за административните нарушения и наказания, в случаите на оправомощаване на длъжностни лица от председателя.

Структура на ГД НЯСС и данни за контакт:

ГД НЯСС е организирана административно в два централни отдела и девет регионални отдела.

Адрес, e-mail Лице за контакт Телефон Факс
ГД ”Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”
гр. София, 1797, бул. “Г.М. Димитров” № 52А
Maria.Piryankova@damtn.government.bg
инж. Мария Пирянкова
Главен директор
02/ 892 97 65 02/ 986 17 07
ГД ”Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”
гр. София, 1797, бул. “Г.М. Димитров” № 52А
Nikolay.Popov@damtn.government.bg
Николай Попов
заместник-главен директор
02/892 97 72
Отдел ”Контролно-методичен”
гр. София, 1797, бул. “Г.М. Димитров” № 52А
Anna.Gardeva@damtn.government.bg
инж. Анна Гърдева
Началник на отдел
02/892 97 77
Отдел ”Информационно-аналитичен”
гр. София, 1797, бул. “Г.М. Димитров” № 52А
Svetla.Ivanova@damtn.government.bg
д-р инж. Светла Иванова
Началник на отдел
02/892 97 77
Регионален отдел НЯСС Югозападна България
гр. Благоевград 2700 ул. “Свобода” № 1, ет. 2
Aleksandar.Ivanov@damtn.government.bg
инж. Александър Иванов
Началник на отдел
073/ 88 54 63 073/ 88 54 63
Регионален отдел НЯСС Западна Централна България
гр. София 1797, ул. ”Лъчезар Станчев” 13
Ivan.Syarov@damtn.government.bg
Адрес за кореспонденция:
гр. София 1797, бул. “Г.М.Димитров” 52А
инж. Иван Сяров
Началник на отдел
02/ 939 67 09
Регионален отдел НЯСС Северозападна България
гр. Враца 3000 ул. “Ген. Леонов” № 95, ет. 5
EmilG.Dimitrov@damtn.government.bg
Svetoslav.Dimitrov@damtn.government.bg
инж. Емил Димитров
Началник на отдел
инж. Светослав Димитров
и. д. началник на отдел
092/ 64 74 51
Регионален отдел НЯСС Северна Централна България
гр. Велико Търново 5000 кв. “Акация“ ул. ”Чумерна” №1-А
Yordan.Kamburov@damtn.government.bg
инж. Йордан Камбуров
Началник на отдел
Регионален отдел НЯСС Североизточна България
гр. Варна 9023, кв. “Владиславово”, ул. ”Мургаш” № 5
Emel.Ismail@damtn.government.bg
инж. Емел Исмаил
и. д. началник на отдел
Регионален отдел НЯСС Югоизточна България
гр. Бургас 8010,  к-с ”Славейков”, ул. ”Проф. Якимов” № 25
Denitsa.Mihaylova@damtn.government.bg
инж. Деница Маихайлова
Началник на отдел
Регионален отдел НЯСС Южна Централна България
гр. Пловдив 4000, бул. Санкт Петербург № 67
Penka.Tsakova@damtn.government.bg
инж. Пенка Цакова
Началник на отдел
032/ 63 31 35
Регионален отдел НЯСС Южна България
гр. Кърджали, ул. „Деспот Слав“ № 1
Margarita.Karaivanova@damtn.government.bg
инж. Маргарита Караиванова
Началник на отдел
Регионален отдел НЯСС Юг-Югоизточна България
гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 13
Mitoshka.Ishmerlieva@damtn.government.bg
инж. Митошка Ишмериева
Началник на отдел

Извършени проверки на язовирните стени и съоръженията към тях

Нормативна уредба на ГД НЯСС:

Във връзка с работата на ГД НЯСС се предоставя:

  • Образец на заявление за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовир и съоръженията към нeго.
  • Образец на заявление за предоставяне на достъп в информационната система (ИС) на ДАМТН по реда на Наредба № РД 04-02 от 25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационната система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.