История на Агенцията

ДАМТН през годините

1948 г.
Инспекцията за рационализация и стандартизация

Историята на днешната агенция ДАМТН като държавна институция датира от 1948 г., когато се създава Инспекцията за рационализация и стандартизация. Тя съществува една година, преди да бъде преобразувана във Върховен съвет по стандартизация.

1970 г.
Комитет по качество, стандартизация и метрология (ККСМ)

През 1970 г. институцията е преобразувана в Комитет по качество, стандартизация и метрология (ККСМ). В годините отговорностите на институцията постепенно нарастват, обхвата на дейността й се разширява и обхваща областите – стандартизация, контрол на качеството, метрология, сертификация и технически надзор.
Всяка една от тези области има свое собствено развитие, обусловено от развитието на икономическите процеси в страната. Началото на метрологията е поставено през далечната 1888 г. с приемането на Закона за мерките и теглилките. Началото на техническия надзор датира от 1911 г. със създаването на Службата по контрол на парни котли и резервоари към Министерство на търговията и земеделието и Указа на Цар Фердинанд I (23 март 1917 г.) за приемане на Закон за контрол на парни котли и резервоари. Първият Закон за стандартизацията е приет през 1964 г.

1998 г.
Държавна агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ)

През 1998 г. ККСМ е преобразувана в Държавна агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ). В следващите години с промените в нормативната уредба и подготовката на България за членство в Европейския съюз отговорностите на ДАСМ нарастват и тя вече изпълнява политики и задачи и в областта на надзора на пазара и оценяването на съответствието.

1999-2005 г.
Процес на хармонизиране

В периода 1999-2005 г. в процеса на хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз и изграждане на инфраструктура, адекватна на нуждите на пазарната икономика, от агенцията постепенно се отделят и се обособяват като самостоятелни юридически лица – ИА ”Българска служба за акредитация”, Български институт за стандартизация, ИА ”Сертификация и изпитване” и Български институт по метрология.

2005 г.
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

След настъпилите изменения в нормативната уредба през 2005 г. процесът на преструктуриране е завършен и агенцията е преобразувана в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

днес
Надзорна дейност по 10 закона

Днес отговорностите на ДАМТН, основните цели и задачи са насочени изцяло в осъществяване на надзорна дейност по 10 закона в следните области:

  • надзор на пазара
  • технически надзор на съоръжения с повишена опасност
  • метрологичен надзор
  • контрол на качеството на течните горива
  • нотифициране и надзор на лица за оценяване на съответствието
  • надзор на язовирните стени и съоръженията към тях
  • контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление.