Сертификат на СУК

На 15.10.2015 г. бе разработена и внедрена система за управление на качеството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

Чрез получаването на сертификата за качество, ДАМТН в качеството си на бенефициент, успешно приключи реализацията на проект  „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-4/24.04.2014 г. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше реализирана с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 13.10.2017г. на ДАМТН беше преиздаден Сертификата за качество, като бе разширен обхвата на внедрената Система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008, включвайки дейностите, които се осъществяват от ГД НЯСС.

На 17.06.2018г. успешно приключи Договор изх. № 11-00-39/19.04.2018г. между ДАМТН и „СЕМА-М“ ЕООД, с предмет: „Предоставяне на услуги по преминаване към стандарт БДС EN ISO 9001:2015 на внедрената система за управление на качеството на ДАМТН (БДС EN ISO 9001:2008) и извършване на цялостен вътрешен одит за съответствие на внедрената система за управление съгласно изискванията на новия стандарт“. Със Заповед №А-414/01.06.2018г. на Председателя на ДАМТН, считано от 06.06.2018г. Системата за управление на качеството в ДАМТН се счита за преминала към БДС EN ISO 9001:2015.

На 30-31 август 2018 г. Системата за управление на качеството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор премина успешна ресертификация спрямо изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Агенцията получи от Bureau Veritas Certification своя нов сертификат съгласно най-новата ревизия на стандарта EN ISO 9001:2015.

Функционирането на системата гарантира подобряване на качеството на извършваните от ДАМТН контролни и надзорни дейности и предоставяните услуги като по този начин се подобрява административното обслужване на гражданите и бизнеса и допринася за постигане целта на агенцията: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.