Сертификат на СУК

На 15.10.2015 г. е разработена и внедрена Система за управление на качеството (СУК) на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

Чрез получаването на сертификата за качество, ДАМТН в качеството си на бенефициент, успешно приключва реализацията на проект „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-4/24.04.2014 г. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е реализирана с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 13.10.2017 г. на ДАМТН е преиздаден Сертификата за качество, като е разширен обхвата на внедрената СУК, съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008, включвайки дейностите, които се осъществяват от ГД НЯСС.

На 17.06.2018г. успешно приключва Договор изх. № 11-00-39/19.04.2018г. между ДАМТН и „СЕМА-М“ ЕООД, с предмет: „Предоставяне на услуги по преминаване към стандарт БДС EN ISO 9001:2015 на внедрената Система за управление на качеството на ДАМТН (БДС EN ISO 9001:2008) и извършване на цялостен вътрешен одит за съответствие на внедрената система за управление съгласно изискванията на новия стандарт“. Със Заповед №А-414/01.06.2018г. на Председателя на ДАМТН, считано от 06.06.2018г. Системата за управление на качеството в ДАМТН се счита за преминала към БДС EN ISO 9001:2015.

В периода 30-31 август 2018 г. Системата за управление на качеството на ДАМТН преминава успешна Ре-сертификация спрямо изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Агенцията получава от Bureau Veritas Certification своя сертификат съгласно най-новата ревизия на стандарта EN ISO 9001:2015.

В периода 08-10 септември 2020 г. след извършен надзорен одит и разширен обхват на СУК, съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015, включвайки дейностите осъществявани от ГД ККГБО и новата дейност на ГД ИДТН Сертификата за качество на ДАМТН е преиздаден.

Месец. септември 2021 г. Системата за управление по качество на ДАМТН преминава успешна Ре-сертификация спрямо изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Издаден е нов сертификат с номер: 41641/21/S от 10/09/2021г. от „Рина България“ ЕООД със срок на валидност до 14 септември 2024г.

Функционирането на системата гарантира подобряване на качеството на извършваните от ДАМТН контролни и надзорни дейности и предоставяните услуги като по този начин се подобрява административното обслужване на гражданите и бизнеса и допринася за постигане целта на агенцията: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.