Годишен отчет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съдържа информация за:

  • основите цели и задачи на агенцията през изминалата година;
  • постигнатите резултати с конкретни данни, посочени по видове дейности, извършвани от ДАМТН – надзор на пазара, технически надзор на съоръжения с повишена опасност, метрологичен надзор, контрол на качеството на течните горива, издаване на разрешения за оценяване на съответствието, надзор на язовирни стени и съоръженията към тях; контрол на качеството на горива за битово отопление;
  • дейността на ДАМТН по хармонизиране на техническото законодателство с това на Европейския съюз;
  • дейността на ДАМТН в областта на европейската интеграция и международното сътрудничество;
  • сътрудничеството и взаимодействието на ДАМТН с други организации.

Годишен отчет за 2007 г.

Годишен отчет за 2008 г.

Годишен отчет за 2009 г.

Годишен отчет за 2010 г.

Годишен отчет за 2011 г.

Годишен отчет за 2012 г.

Годишен отчет за 2013 г.

Годишен отчет за 2014 г.

Годишен отчет за 2015 г.

Годишен отчет за 2016 г.

Годишен отчет за 2017 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Годишен отчет за 2020 г.

Годишен отчет за 2021 г.

Годишен отчет за 2022 г.

Годишен отчет за 2023 г.