Ново хармонизирано законодателство

Ново хармонизирано законодателство на ЕС, отнасящо се до компетенциите на ДАМТН

 • Подготовка за прилагане на нови директиви на ЕС или на изменения на директиви, свързани с функциите на ДАМТН:
  • Директива 2014/31/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие
  • Директива 2014/32/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки за предоставянето на пазара на средства за измерване
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.
 • Директива 2013/53/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки за предоставянето на пазара на плавателни съдове за отдих  и плавателни съдове за лично ползване , която отменя Директива 94/25/ЕО, влиза в сила от 18 януари 2016 г.
 • Директива 2014/35/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки за предоставянето на пазара на електрически съоръжения предназначени за използване в определени граници на напрежение, която отменя Директива 2006/95/ЕО, влиза в сила от 20 април 2016 г.
 • Директива 2014/53/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки за предоставянето на пазара на радиосъоръжения, която отменя Директива 1999/5/ЕО, влиза в сила от 13 юни 2016 г.
 • Директива 2014/30/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки относно електромагнитна съвместимост, която отменя Директива 2004/108/ЕО, влиза в сила от  20 април 2016 г.
 • Директива 2014/28/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели, която отменя Директива 93/15/ЕИО, както е изменена с регламентите изброени в приложение V, част А и Директива 2004/57/ЕО, влиза в сила от  20 април 2016 г.
 • Директива 2014/34/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, която отменя Директива 94/9/ЕО, влиза в сила от 20 април 2016 г.