Сътрудничество с други органи и организации

В изпълнение на Плана за действие на ДАМТН, във връзка с постигането на цел 16 от програмата на правителството „Ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите и постигане на високо ниво за защита на техните икономически интереси“, ДАМТН осъществява контролна дейност съвместно с други органи на изпълнителната власт (ИА «ГИТ», КЗП, МВР, ДАНС, агенция «Митници» и др.). Агенцията участие в работата на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки.
В тази връзка ДАМТН подписа споразумения за сътрудничество с  Агенция «Митници» и с Дирекцията за национален строителен контрол:

Инструкция за взаимодействие между агенция “Митници” и ДАМТН

Споразумение за координация и сътрудничество между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Дирекцията за национален строителен контрол