За по-малко от година ДАМТН е проверила 4390 язовира

След Нова година ще има глоби за неизпълнени предписания 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е проверила всички потенциално опасни язовири в страната. По данните на МВР те са 804 и са собственост съответно на: НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади” – 31, ВиК дружествата към МРРБ – 11, дружествата към МЗХ – 173, поделение на МО – 1 язовир и 588 са общинска и друга собственост.
Издадени са предписания за понижаване на нивото до кота „мъртъв обем“ на 115 язовира. Предписанията за подобряване на техническото състояния на язовирните стени, преливните съоръжения и основните изпускатели, свързани с безопасната техническа експлоатация са 5 736 броя. По отношение на необходимата документация има 7 983 предписания. Срокът на предписанията изтича в края на годината, след което ще бъдат направени повторни проверки и при неизпълнение ще бъдат налагани санкции, съгласно чл.201, ал.11 и 12 във връзка с чл. 200, ал.1, т. 38-41 от Закона за водите.

В хода на проверките инспекторите са проверили допълнително 964 язовира, които не са фигурирали в изходната база данни, предоставена на ДАМТН от различни институции (МОСВ, Областни и общински администрации, експлоатационни дружества, собственици и други).

Все още има и язовири с неизяснена собственост, като в тези случаи се прилага чл.138, б от Закона за водите. Все още не е възможна и идентификацията на голяма част от обектите с посочените в базата данни параметри. Има затруднения и при предоставяне на актовете за собственост от страна на собствениците, а за част от проверените язовири все още не е назначен оператор. Направените при проверките констатации са свързани и с отсъствие на технически персонал, като изключение са язовирите по Приложение 1 от Закона за водите.
Отчетът е изпратен и до Върховната административна прокуратура (ВАП).

ДАМТН апелира собствениците да възложат подробно техническо обследване за язовирните стени и съоръженията към тях, с цел надеждното установяване на техническото и експлоатационното им състояние.
Контролирането на язовирни стени и съоръженията към тях от страна на ДАМТН е непрекъснат целогодишен процес и е основен предмет на дейност на Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС). 


С изменение и допълнение на Закона за водите (изм. ДВ, бр.58 от 2015 г.) в чл.140, ал.2, контролът за изпълнение на дейностите по чл.138, ал.4, т.8 и т.9, считано от 01.01.2016 година, е възложен на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) или от оправомощени от него длъжностни лица. Съгласно предвиденото в чл.138, ал.4, т. 8 и т.9 от ЗВ ДАМТН контролира: изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация; изпълнение на дейности по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръженията към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни. С публикуваното изменение на Устройствения правилник (УП) на ДАМТН с ПМС №295 от 30.10.2015 г. (обн. с ДВ, бр.86 от 06.11.2015 г.) от 01.01.2016 г. беше създадена Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС).

Share this post