Обява за събиране на оферти с предмет: “Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на ДАМТН в четири обособени позиции”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: “Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на ДАМТН в четири обособени позиции”

 


» [23.11.2016 г.]

РАЗЯСНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Уведомяваме ви, че изискването по т. 12.3. от документацията за обществената поръчка се отнася за обособена позиция 1 и обособена позиция 4.


» [29.11.2016 г.]

РАЗЯСНЕНИЕ


» [01.12.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки се прекратява обособена позиция 2„Закупуване и внедряване на специализиран софтуер за дигитализиране на архиви в държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ и обособена позиция 3 „Закупуване и внедряване на система за безконтактна инвентаризация за нуждите на Държавната агенция за метрологичен надзор“ на обществена поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на Държавната агенция за метрологичен надзор“ в четири обособени позиции” на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, по обява с № 92-0016/22.11.2016 г. Мотивите на Възложителя са констатирани съществени пропуски при изготвяне на техническите задания по двете обособени позиции, които препятстват получаването на желания резултат и чието отстраняване ще доведе до изменение на първоначално обявените условия.


» [02.12.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, срокът за приемане на оферти по обособена позиция 1 на обществена поръчка с предмет “Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на ДАМТН” се удължава до 17:30 часа на 05.12.2016 г.Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 06.12.2016 г. от 16.00 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [13.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за класиране


» [22.12.2016 г.]

Договор

Договор

Share this post