Обява за събиране на оферти с предмет: „Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции


» [12.12.2016 г.]

Съобщение

Уважаеми участници,
Във връзка с получени указания от министъра на финансите относно приключване на банковите сметки на бюджетните организации, Ви уведомяваме, че крайният срок за изпълнение на поръчката се изменя от 27.12.2016 г. на 22.12.2016 г.

РАЗЯСНЕНИЯ


» [16.12.2016 г.]

Съобщение

имп. № 9060031

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, срокът за приемане на оферти по обособена позиция 2 „Закупуване на технически средства за безконтактна инвентаризация за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ на обществена поръчка с предмет “Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на ДАМТН” се удължава до 17:30 часа на 19.12.2016 г.

Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 20.12.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [16.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [19.12.2016 г.]

Решение за избор на изпълнител по обособена позиция 1


» [20.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител по обособена позиция 2


» [22.12.2016 г.]

Договор по обособена позиция 1


» [28.12.2016 г.]Договор по обособена позиция 2

Share this post