Защита на личните данни

Декларация за поверителност на

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор,
ЕИК: 000695096,
със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „ Д-р Г.М. Димитров“ № 52 А,
тел.: 02 980 63 17, факс: 02 986 17 07,
e-mail: damtn@damtn.government.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:
Йордан Георгиев,
dpo@damtn.government.bg

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които се събират от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) във връзка с дейността й.
ДАМТН актуализира практиките и политиките за защита на личните данни, като същевременно полага непрекъснати усилия за подобряване, както на административните така и на техническите мерки за защитата на личните данни, които Вие като ползватели на нашите услуги ни предоставяте.
Прилагаме Политиките и мерките  за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани чрез Интернет сайта ни https://www.damtn.government.bg
Чрез тази Декларация Ви информираме освен за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за правата, които имате относно събраните лични данни за Вас.
Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас чрез Длъжностното ни лице по защита на данните или да поискате информация от другите ни служители.

Обща информация
Предметът на дейност на Агенцията е:
•    надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
•    надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране;
•    електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
•    технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
•    контрол на качеството на течните горива;
•    метрологичен надзор;
•    оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
•    надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, във връзка с горните дейности, Агенцията се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закон за защита на потребителите (ЗЗП), Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закон за измерванията (ЗИ),  Закон за автомобилните превози (ЗАвП), Закон за управление на отпадъците (ЗУО), Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),Закон за туризма (ЗТ), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закон за водите (ЗВ), както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

1. Какви лични данни събираме от Вас
В по-голямата част от случаите събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас.
Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но същевременно не са забранени от закона и нашата Организация намери за абсолютно необходимо, например  има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.

2. Видеонаблюдение
В нашите обекти се осъществява видеонаблюдение. Видеонаблюдението е извършва с цел охрана на обектите и активите. Агенцията е предприела необходимите технически и организационни мерки, за да опази поверителността Ви и записите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички законови и наши вътрешни инструкции, съобразени със законодателството.

3. Данни, събирани от други източници
Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), публично достъпна информация.
Тази информация включва:
–    данни за осъществяване на контакт с Вас;
–    публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.
Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от Вас.

4. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме
Събираме Вашите лични данни във връзка с предоставяне на услугите ни към Вас, както и във връзка с ползваните от Организацията ни услуги, предоставяни от Вашата организация или лично от Вас.
В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме и в случай на нужда да се свържем с Вас или такива данни, които специални закони изискват от нас да събираме и обработваме.

5. Вашето съгласие
Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие.
Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.
Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

6. Разкриване на Ваши данни пред трети лица
Организацията разкрива Вашите лични данни:
–    само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
–    на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Организацията, в това число и мрежата от видеокамери; на лица, извършващи услуги в различни сфери.

Организацията взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Агенцията за защита на личните данни.

7. Мерки за защита
Организацията събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други посочени в Закона мерки за защита на личните данни.

8. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.
Вашите лични данни се съхраняват от Агенцията за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, Агенцията приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

9. Вашето право на достъп и получаване на информация
Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.
В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

10. Вашето право на корекция
Също така, имате право да поискате Организацията ни да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.
Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на адрес: гр. София, бул. „ Д-р Г.М Димитров“ № 52 А за ДАМТН, e-mail: damtn@damtn.government.bg

11. Други Ваши права
Извън гореизброените права имате право да поискате:
–    да бъдат изтрити Вашите лични данни;
–    да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;
–    да възразите срещу обработването;
–    преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.
Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.
Нашите служители;
–    ще Ви съдействат при упражняването на Вашите права;
–    ще Ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

12. Право на жалба
В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.
Нашето Длъжностното лице по защита на данните е на Ваше разположение на и-мейл: dpo@damtn.government.bg
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

13. Актуализация/обновяване
Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).