Въпроси и отговори

Моля, изпращайте вашите въпроси на имейл damtn@damtn.government.bg.


Считано от 1 януари 2016 г., със създаването на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, бяха вмени контролни функции на агенцията по отношение на изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната експлоатация на водните съоръжения.

Контролът, осъществяван от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията е целогодишен. При извършване на проверка инспекторите на главната дирекция следят за техническото състояние на водоемите, както и за изрядната им документация. При наличие на нарушение се съставят актове със срок на изпълнение, както и наказателни постановления за констатираните нередности.

Пълната отговорност за стопанисването и ремонтирането на който и да е язовир са собствениците им. Необходимо е те да следят за тяхното състояние, да изпълняват направените предписания и в случай на необходимост да възложат подробно техническо обследване за язовирните стени и съоръженията към тях с цел надеждното установяване на техническото и експлоатационното им състояние и набелязване на необходимите ремонтни и други дейности, в това число и изграждане на подходящи контролно измерителни системи. Когато собственикът не отговаря на изискванията и няма необходимото образование за правилна експлоатация на водното съоръжение, то той трябва да назначи оператор на язовира, който да отговаря за правилното му стопанисване. При настъпване на евентуална авария с водоем отговорността за нея отново е на собственика.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор не разполага с правомощията да изготвя финансови стойности за ремонтна дейност. Тя изпълнява контролни функции по надзора на язовирните стени и съоръженията към тях, като издава предписания за констатирани неизправности на водоемите.

Публичния достъпа до информационна система се осигурява през интернет страницата на ДАМТН – http://dams.damtn.government.bg/.

На въвеждане в информационната система подлежат данните предвидени в Раздел I „Подлежащи на въвеждане данни за язовирните стени и съоръженията към тях“, Глава II „Въвеждане на данни в информационната система“ на НАРЕДБА № РД-04-02 ОТ 25 ноември 2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от ДАМТН. В информационната система не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез длъжностните лица от  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход, в съответствие с Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна дейност  на ГД ККТГ е да осъществява контрол на качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
Пропан бутан е втечнен газ и не попада в категорията на течните горива, поради което не е обект на контрола от страна на ДАМТН и ГД ККТГ.
Към настоящия момент в Р България няма институция, която да упражнява контрол на качеството на втечнените газове (LPG).

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез длъжностните лица от  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), в съответствие  чл. 8, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и чл. 14   от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход.
Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра, за разлика от течните горива и пропан-бутана, които се получават при преработката на петрола.
Той е екологичен и чист източник на енергия. Неговото използване, за разлика от конвенционалните бензинови и дизелови горива, не води до значително замърсяване на атмосферния въздух – не се отделят отпадъчни продукти, поради което не е необходимо контролирането му по ЗЧАВ.

Председателят на ДАМТН, чрез длъжностните лица от ГД ККТГ, осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход в съответствие с Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Съгласно разпоредбите на нормативната уредба, контролът върху качеството на горивата се извършва само на обектите, разпространяващи течни горива, като при установено несъответствие с изискванията за качество налага предвидените в ЗЧАВ и ЗЕВИ санкции.
Лабораторията за изпитване на течни горива към ГД ККТГ изпитва единствено проби от течни горива, взети по линията на контролната дейност на Дирекцията и по искане на Министерство на правосъдието,  Министерство на вътрешните работи и Агенция Митници.

Информация за възможностите за калибриране на средства за измерване, вида на калибрираната величина, както и за услугите, които предлага Българския институт по метрология (БИМ) чрез Главна Дирекция “Национален център по метрология” можете да намерите на тяхната интернет страница: http://www.bim.government.bg или на адрес: гр. София 1797, бул. "Г. М. Димитров" №52 Б, Централа: 971 11 01.
Акредитирани лаборатории можете да намерите на интернет страницата на БАС:
http://www.nab-bas.bg/

На метрологичен контрол по реда на Закона за измерванията (ЗИ) подлежат средствата за измерване, които попадат в обхвата на чл. 5 от него и за които има регламентирани изисквания в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Всички останали средствата за измерване не подлежат на метрологичен контрол по реда на ЗИ.
Посочените нормативни документи може да намерите на интернет страницата на ДАМТН.

Списък на лицата, оправомощени за проверка на средствата за измерване съгласно Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН - www.damtn.government.bg, в рубрика „Регистри”.

Последващите проверки на средства за измерване (в случая водомери) в употреба се регламентират от Закона за измерванията(ЗИ) и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), които можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН: www.government.bg, в раздел Нормативни документи. Резултатите от последваща проверка на водомерите се удостоверяват чрез поставянето на знак, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗИ във връзка с чл. 846, т. 5 от НСИПМК, когато при контрола се установи съответствие с регламентираните технически и метрологични изисквания. При констатирано несъответствие, то се удостоверява с поставянето на знак за забрана на употреба по чл. 846, т. 6 от НСИПМК.
Няма нормативно изискване за издаване на протоколи или други документи от извършена проверка.

Поставянето на произведения хляб в опаковка, не е критерий, че той е предварително опакован продукт (ПОП) по смисъла на  § 1, т.22  от Допълнителните разпоредби на Закона за измерванията (ЗИ). Хлябът (цял или нарязан), поставен поради определени хигиенни изисквания в опаковки - отворени или затворени с клипси пликове, както и фoлираният хляб не e ПОП и не попада в приложното поле на Наредбата за предварително опакованите количества продукти. Поради това при означаване на количеството му не следва да бъде поставян знакът „е“. Различните видове хляб, произвеждани по стандарти „България“ също не са предварително опаковани продукти, защото заложените в тези стандарти изисквания към нетните количества са различни от регламентираните в Наредбата за предварително опакованите продукти. Стандартите за хляб „България“ въвеждат задължителни редове от стойности за нетните количества, в които може да се произвежда този хляб, а нормираните допустими отклонения на нетните количества са различни от тези за ПОП. Поради това при обявяването на нетното количество на тези видове хляб върху опаковката или върху етикет не следва да има знак „е“.
Изборът дали даден вид хляб да се произвежда като предварително опакован продукт по смисъла на ЗИ и на Наредбата за предварително опакованите продукти  или по влезлите в сила от 5 април 2011 г. утвърдени от Българската агенция по безопасност на храните стандарти „България“ за хляб бял, Добруджа и типов или по други утвърдени документи, извън функционалната компетентност на ДАМТН е на производителя.  Във всички случаи обаче, производителят следва да извършва контрол на нетното количество на готовия за пускане на пазара произведен от него хляб. За целите на  този контрол се използват само везни, които отговорят на законовите изисквания – да са от одобрен тип или с оценено съответствие със съществените изисквания към тях и да носят необходимите знаци и маркировки за това.  Тези везни се подлагат ежегодно на последваща проверка, извършвана от Българския институт по метрология, като резултатите от нея се удостоверяват с предвидените в ЗИ знаци.
В случай, че производителят реши да произвежда определен вид хляб като ПОП, разпоредбата на  чл. 69 на ЗИ изисква да уведоми по съответния ред  и в определения срок ДАМТН за това. За посочените в уведомлението видове хляб той следва да спазва всички заложени в ЗИ и НПОКП изисквания по отношение на означенията на количествата, изискванията към тях и да извършва контрол  по посочените критерии.  За определяне на действителните нетни количества на ПОП, означени по маса, в  т.ч. и произвеждан като ПОП хляб, производителят  може да използва един от посочените в чл. 13, ал. 1 на НПОКП методи. Индиректният метод има своите предимства от хигиенна гледна точка. Методът бруто минус индивидуална тара се използва главно при много тежки опаковки (тари) или при голямо разсейване на масата на опаковките, каквото при хляба не се наблюдава. В документите за контрол не се описват всички възможни методи, а  избраният и прилаган  от производителя метод за определяне на нетните количества.
Измерването на масата на тестото е елемент на технологичния контрол, за който в НПОКП няма изисквания. Доколкото масата на тестото е важен фактор за достигане на избраното и обявено от производителя върху опаковката номинално количество на произвеждания хляб, производителят следва да определи сам колко често, ще я контролира, за да може в случай на отклонение над допустимото да предприеме коригиращи действия още преди изпичането на хляба. Честотата на този контрол е функция на разсейването на дозиращата тестото машина, поради което е необходимо да се проведат изследвания какви са отклоненията на действително измерената маса на тестото по отношение на зададената маса на тестоотделителната машина във времето.
Ако произвеждате и пакетирате хляб като ПОП с еднакви количества  следва да извършване контрол на всяка произведена партида от съответния вид хляб по посочените в чл. 19 на Наредбата за предварително опакованите продукти  критерии и следва да пускате на пазара само партиди, които удовлетворяват изискванията на чл. 7, ал. 1 на тази наредба. Предварително опакованите продукти с еднакви количества в партида, която отговаря на тези изисквания могат да бъдат означени със знак „е“.
Разработването и прилагането на методи за контрол е задължение на производителя на ПОП.

Съгласно чл. 7, ал. 5 на Наредбата за предварително опакованите количества продукти (НПОКП), предварително опакованите продукти (ПОП) с еднакви количества в партида, която отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 на наредбата, могат да бъдат означени със знак „е“. Тази разпоредба дава възможност на производителите на ПОП да изберат дали да поставят този знак при означаване на количества на ПОП, опаковани в еднакви количества. Независимо от това дали върху опаковката на тези продукти е поставен знак „е“ или не, българското законодателство изисква цялата произведена и пусната на пазара партида да отговаря на посочените в чл. 7, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 на НПОКП изисквания.
Съгласно Закона за измерванията (ЗИ) и издадената въз основа на него НПОКП, обявяването на количествата върху опаковките на ПОП е задължение на производителите на ПОП, а не на производителите на опаковките, в които продуктите се пакетират. Единствено за производителите на опаковки, предназначени за използване като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, наричани в ЗИ за краткост "бутилки", Законът за измерванията и издадената въз основа на него Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, регламентират задължения за производителите на такива опаковки,  изисквания към бутилките и тяхната маркировка.  Следва да се има предвид, че не всяка произведена опаковка, предназначена за бутилиране на течен продукт е „бутилка“ по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗИ . Опаковка, предназначена да бъде използвана като съд за измерване  е опаковка, направена от стъкло или други материали, чиито твърдост и стабилност предполагат същите метрологични гаранции като стъклото, която има метрологични характеристики и може да служи за измерване на обема на затворената в нея течност. Пластмасовите бутилки, в които се бутилират безалкохолни напитки, мляко, айрян, боза и др. течности не са "бутилки" “ по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗИ.

Съгласно чл. 34 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на задължителен метрологичен контрол по Закона за измерванията подлежат водомерите на водопроводните отклонения и общите водомери на сгради – етажна собственост. Периодичността на последващите проверки на такива водомери с номинален разход Qn ≤ 15 m3/h e 5 години и е регламентирана в Заповед А–333/29.05.2014 г. на председателя на ДАМТН, публикувана на интернет страницата на агенцията -  www.damtn.government.bg, в рубрика „Регистри”.
За индивидуалните водомери след общия водомер на водопроводното отклонение разпоредбите за проверка са посочени в чл. 34а на горепосочената наредба. Те се проверяват на 10 години.

Информация за лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО и лицата, осъществяващи технически надзор на СПО, може да намерите и да се запознаете от регистрите, който са публикувани на сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.

Поради значимостта и високата обществена опасност на съоръженията с повишена опасност, законодателят е въвел регистрационен режим на същите. За асансьорите, регистрационния режим е подробно уреден в НБЕТНА, приета на основание чл. 31 от ЗТИП. По силата на наредбата, асансьорите се регистрират пред орган за технически надзор. При условие, че асансьорът е монтиран в жилищна сграда, е необходимо ползвателите (етажната собственост) да го регистрират пред избрано от тях лице, получило лицензия от Председателя на ДАМТН. Изборът може да бъде направен от сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.

Задължение на ползвателя на асансьора е да инициира производство по регистрация  със заявление, в което посочва данни, идентифициращи ползвателя, адреса, където е монтиран асансьора, производителя и лицето, което е монтирало асансьора. Към заявлението се прилага ревизионна книга, технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и предпазните му устройства и декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори.

Изборът и осигуряването на СИМ картата към аварийно алармено устройство за двустранна разговорна връзка е част от задълженията на ползвателите на асансьора, а монтирането и поддържането на устройството се извършва от поддържащото асансьора лице и е необходима част от цялостното обслужване на съоръжението. Устройството спомага за по-бързото и ефикасно реагиране на асансьорните монтьори при аварийна ситуация, което в не малък брой случаи би могло да доведе до предотвратяването на сериозни инциденти.

В случай, че асансьорът е монтиран и се експлоатира в жилищна сграда, техническия надзор се осъществява въз основа на договор с етажната собственост от лица, получили лицензия от Председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за реда за водене на регистър на съоръженията. Техническите прегледи на асансьори по чл. 24, ал. 1 от НБЕТНА се извършват по писмено искане на техните ползватели до органа за технически надзор, пред който асансьорът е регистриран. Ползвателите на асансьори по всяко време може да поискат извършване на технически преглед по чл. 24, ал. 1, т. 8 от НБЕТНА от това лице. Таксите за извършване на технически прегледи на асансьори, монтирани в жилищни сгради се определят от лицето, получило Лицензия от Председателя на ДАМТН, като таксата за техническия преглед се заплаща от ползвателя.

За извършване на технически прегледи на асансьори от служители на ГД ИДТН е необходимо ползвателите да подадат писмено заявление за извършване на технически преглед по искане на ползвателя на асансьора до съответния Регионален отдел на ГД ИДТН, на територията на който е монтиран асансьорът. Адресите за кореспонденция с Регионалните отдели на ГД ИДТН са обявени на интернет страницата на ДАМТН в Раздел „Структура и дейности“, подраздел „Специализирана администрация“. Заявлението трябва да бъде придружено с документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси. За извършване на технически преглед на асансьор, таксите са следните:

 1. Асансьори с не повече от 6 спирки – 55 лв.;
 2. Асансьори с повече от 6 и не повече от 10 спирки – 70 лв.;
 3. Асансьори с повече от 10 спирки – 95 лв.

Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията е публикуван на интернет страницата на ДАМТН https://www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.

Таксите за извършване на технически прегледи на асансьори са определени от Тарифа  за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси. Същата е публикувана на интернет страницата на ДАМТН https://www.damtn.government.bg, в раздел „Нормативна уредба“, „Наредби“.

Договорните и финансовите взаимоотношения между ползвателите на асансьори, лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и лицата, осъществяващи технически надзор на асансьори са от частно-правен характер, като ДАМТН не може да взема отношение по тях.

Предвид изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от НБЕТНА е задължително.
Съгласно чл. 7, ал. 1 от НБЕТНА, ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица.
Съгласно чл. 7, ал. 2 от НБЕТНА, ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице извършващо поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.

Информирам Ви, че вносът и разпространението на климатици, заредени с фреон R410A, са разрешени на територията на Европейския съюз.

Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства са в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (НСИОСРКДУ), въвеждаща Директива 1999/5/ЕС (R&TTED).

Електрическото и електронно оборудване попада в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС (LVD) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща Директива 2004/108/ЕС (EMCD).

Цитираните наредби са приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
В наредбите, както и в директивите, които те транспонират в българското законодателство, няма конкретизирано изискване за начина, по който да бъде предоставена информацията за потребителя, освен общото изискване: да придружава продукта, да е на български език, да е видима и лесно достъпна.
Службите на Европейската Комисия са приели като основен принцип, че информацията, предоставена на крайния потребител, трябва да му позволи да използва устройството без никакви по-нататъшни действия.

В ръководствата, които подпомагат тълкуването на директивите, се препоръчва инструкцията за употреба да бъде предоставена на хартиен носител с цел да бъде достъпна за всички потребители, дори и тези, които не разполагат с електронни възпроизвеждащи устройства и/или интернет.
Признато е като изключение, че получаването на компютър с DVD R/W функция може да позволи предоставянето на информацията в DVD формат, като копие на хартиен носител да има само на информацията за инсталацията, настройката и функциите на DVD - устройството.

В този смисъл мобилните телефони и друго електронно и електрическо оборудване би следвало да са придружени с инструкция за употреба на хартиен носител, освен ако не включват в себе си DVD устройство.

Електронните медии или интернет-връзката не са алтернатива на информацията на хартиен носител. Крайният потребител има абсолютното право на бързо и лесно използване на устройството, което е закупил без никакви допълнителни задължения.

Що се отнася до декларацията за съответствие на мобилните телефони информация може да намерите на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в рубриката „Въпроси и отговори”, „Отговори”, „Надзор на пазара”, „Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства”.

В отговор на Ваше запитване Ви информирам, че от 20.07.2011 г. влезе в сила Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, обн. ДВ бр. 99/2010 г.), приетата с ПМС № 300 от 13.12.2010 г., въвеждаща в българското законодателство Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са определени съществените изисквания (СИ) към играчките, процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието им със СИ.
Като фирма, която предстои да внася играчки на българския пазар, респективно на европейския пазар, е необходимо да се запознаете със задълженията си на вносител, посочени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ бр. 86/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.38/2011г.) и действащата НСИОСИ.
Независимо, че производителят носи отговорността за това да определи кои от произведените от него продукти са играчки, Вие като вносител можете да се ориентирате за това дали продуктите са играчки по посочените изключения в приложение 1 от НСИОСИ и хармонизирания към нея стандарт БДС EN 71-1:2011 „БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИ, Част 1: Механични и физични свойства”.
Вземайки предвид горното и в отговор на поставените от Вас въпроси Ви информирам следното:

 • Задълженията Ви като вносител на играчки са разписани в ЗТИП.
 • Нормативните документи за пускане на пазара на играчки са указани в ЗТИП и НСИОСИ.
 • НСИОСИ се прилага за продукти, проектирани или предназначени за използване предимно за игра или с друга цел от деца под 14-годишна възраст, съгласно чл. 2, ал. 1 от НСИОСИ.
 • Задължителните изисквания за съдържанието на етикетите на играчките са указани в НСИОСИ и ЗТИП.
 • Съдържанието на инструкциите за употреба за играчки без батерии са указани в чл. 7 от НСИОСИ, във връзка с приложение № 2 от същата Наредба, както и в горепосочения хармонизиран стандарт.
 • Съдържанието на инструкциите за употреба за електрическите играчки, в зависимост от вида на батериите, са указани в хармонизирания стандарт БДС EN 62115 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИГРАЧКИ. Безопасност.
 • Трябва да знаете, че продуктите, на които акумулаторните батерии се зареждат със зарядно устройство, същото попада в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоражения предназначени за използване в определени граници на нарпежението (обн. ДВ бр. 62/2001 г. изм. и доп. ДВ бр. 37/2007 г.)
 • Необходимата Ви техническа документация при внос на играчки е ЕО Декларация за съответствие, съставена от производителя. Внасяните играчки на територията на Европейския съюз трябва да са маркирани от производителя с маркировка за съответствие СЕ.

Гаранционните условия не са от компетенцията на ДАМТН. Отговорна за този контрол е Комисия за защита на погребителите.

Пуснатите на пазара след 01 януари 2013 г. климатизатори трябва да отговарят на изискванията на Приложение I, т. 2 и т. 3 от Регламент 206/2012, съгласно посочения в чл. 3 на Регламента график.
Удостоверяване на съответствието на пуснатите на пазара след 01.01.2013г. климатизатори, с приложимите към тях изисквания, включително с изискванията за екопроектиране се извършва с маркировка за съответствие, декларация за съответствие и техническо досие.
Декларацията за съответствие се изготвя съгласно изискванията на приложимите наредби по чл. 7 и изискванията на чл. 26к, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Техническото досие трябва да съдържа и резултатите от изчислението, посочено в Приложение II на Регламент 206/2012.

Климатизаторите са електрически съоръжения, които попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въведена в българското законодателство с Директива 2006/95/EО и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждена в българското законодателство с Директива 2004/108/EC.
Цитираните наредби са приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Към климатизаторите, в зависимост от тяхната номинална охладителна мощност (или отоплителна, ако продуктът няма функция за охлаждане), e приложим и Регламент 206/2012, във връзка с Директива 2009/125/ЕО, по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане.
Задължение на производителя, преди да пусне климатизатора на пазара, е да оцени съответствието му с приложимите съществени изисквания, определени в НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС, и с изискванията на Регламент 206/2012, ако последният е приложим, и да удостовери оцененото съответствие с: маркировка за съответствие, съгласно Наредба за маркировката за съответствие; декларация за съответствие и техническо досие.
Вносителите са длъжни да пускат на пазара само продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено.
Пуснатият на пазара продукт трябва да се придружава с инструкция за употреба на български език, изготвена от производителя.
Климатизаторите попадат и в обхвата на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО), въвеждаща в българското законодателство Директива 2011/65/ЕС, относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Вносителят, изпълнявайки задълженията си на лице, което пуска продуктите на пазара, определени в глава ІІ и ІІІ на наредбата, трябва да маркира всеки продукт с обозначение, определено в Приложение № 4 от наредбата, да обясни обозначението в инструкция за употреба и да състави удостоверение за съответствие по образец, съгласно Приложение № 3а от наредбата. Вносителят трябва да предостави копие от удостоверението на дистрибуторите на продукта или на лицата, извършващи продажба на крайните потребители.
Споменатите по-горе нормативни документи може да намерите на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в рубриката Нормативна уредба.

Съгласно изискванията на чл. 45 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия (НСИОСПИ), в сила от 01.07.2015 г., приета с ПМС № 162 от 29.06.2015 г., обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.,изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017г., за оценяване на съответствието на пиротехническо изделие, преди да нанесе маркировката за съответствие СЕ върху пиротехническото изделие категория F1, производителят прилага една от следните процедури:

1. "ЕС изследване на типа" (модул B) в съчетание със:
а) "Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на
проверката на продукта на случайни интервали" (модул С2), или с
б) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството"
(модул D), или с
в) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта" (модул Е);

2. "Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт" (модул G);

Подробно описание на процедурите за оценяване на съответствието на пиротехническите изделия от категория F1 са подробно описани в Приложение № 2 към НСИОСПИ.

Делегиран регламент 874/2012 по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители е приет съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумация на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите. Горепосочената директива и приетите към нея делегирани регламенти са в компетенциите на Комисията за защита на потребителите.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е компетентният орган по прилагането на Регламентите относно изискванията за екопроектиране, приети съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
"Европейските технически спецификации" са определени в чл. 4, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, ДВ бр.106/2006 г., изм. и доп.), приета на основание чл.7, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, ДВ бр.86/1999г., изм. и доп.),  а "българските технически спецификации” в чл.4, ал.2 от същата наредба.
Смесителите са строителни продукти и попадат в обхвата на НСИСОССП - номенклатура на видовете продукти от Приложение 1 към чл.1, т.2 “Групи строителни продукти”, издадена на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн., ДВ,.бр.86/1999 г., изм. и доп.).
ДАМТН извършва надзор върху строителните продукти, съответстващи на европейските технически спецификации, които се пускат на пазара или се влагат в строежите. Към настоящия момент за смесителите няма действащи европейски технически спецификации и съответно не са обект на надзор на пазара от ДАМТН. За тези продукти има действащи български технически спецификации БДС EN 200 и БДС EN 817.
Съгласно чл. 5, ал.4 от НСИСОССП строителните продукти, които съответстват на български технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие. Продуктите отговарящи на български технически спецификации се пускат на пазара с декларация за съответствие и указания за прилагане на български език.
Редът за пускането на пазара на строителните продукти, отговарящи на български технически спецификации е определен с Глава ІІІ от НСИСОССП.
Контролът на влаганите в строежа строителни продукти, произведени по български технически спецификации, се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията, поради което е необходимо посочените по-горе два въпроса да се отправят към Министерството на инвестиционното проектиране (МИП).

Продуктът, обект на запитването е лично предпазно средство (ЛПС). Европейските изискванията за ЛПС са разписани в Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на ЛПС или Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейски парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО, които може да намерите на общодостъпната страница на ЕК;

 • За продукта има хармонизиран стандарт EN 352-2:2002 - Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите, който не е задължителен,но прилагането му от производителите дава презумпция за съответствие на произвежданите ЛПС със съществените изисквания, определени в Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425;
 • След преглед на предоставените снимки е установено, че съгласно изискванията на Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425, то е от категория II;
 • За сертифициране на ЛПС от категория II, Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425 предвижда задължително участие на нотифицирано лице;
 • Нотифицираните лица получават от ЕК разрешения да извършват оценка на съответствието на продукти, по определена директива;

Информация за нотифицираните лица може да намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

За разклонителите са приложими Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). В Декларацията за съответствие производителят по задължение трябва да е определил всички съответни приложими европейски директиви, като водещо приложима директива за посочените от Вас продукти е Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Тъй като ще внасяте продукти, произведени в страна, която не е член на Европейския съюз, по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара, във връзка с предлагането на пазара на продукти, Вие сте вносител.

Съгласно изискванията на ЗТИП, като вносител имате задължението да пускате на пазара само продукти с оценено и удостоверено съответствие. Оценяването и удостоверяването на съответствието са задължения на производителя. Задълженията на всички икономически оператори са подробно описани в горецитираните нормативни документи и Вие като вносител трябва да сте запознати с тях.

Преди да пусне продуктите на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби): че са с нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба.

Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.

Относно въпроса за списък със законови изисквания за внос на моторни лодки, Ви информирам, че нормативни документи  от компетенциите на ДАМТН, регламентиращи  изискванията към плавателните съдове за отдих са:

 1. Директива 2013/53/ЕС относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване;
 2. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на  плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване;
 3. Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията.

Директива 2006/42/ЕО за машините, въведена в българското законодателство с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на машините, се отнася за всички машини, независимо дали са „стари“ или „втора употреба“.
Когато се пускат за първи път на пазара на Р България или страна-членка на Европейския съюз, машините трябва да отговарят на изискванията на директивата, респ. наредбата-да имат нанесена маркировка за съответствие СЕ, да се придружават от ЕО Декларация за съответствие и оригинална инструкция за експлоатация, изготвена от производителя, както и нейния превод.

За електрическите пръскачки с акумулатор са приложими част от Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Тъй като продуктът е от две части: зарядно устройство и пръскачка на понижено постоянно напрежение (най-често 12 волта), то по задължение производителят трябва да е определил всички съответни приложими европейски директиви. Той оценява и удостоверява съответствие на продукта, създава техническо досие и Декларацията за съответствие.
Пуснатите на пазара на Р България продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език, като за електрическите съоръжения няма изискване да са придружени от Декларацията за съответствие, която да е на разположение на потребителя.

По отношение на продуктите, обект на запитването, Ви информирам, че:

 • карнавалните костюми за деца са играчки;
 • желетата са детски играчки;
 • антистрес играчки;
 • ключодържателите се считат за играчки, когато имат игрови функции и детето може да играе с тях

и те попадат в обхвата на Директива 2009/48/ЕО за безопасност на играчките, респективно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките и за тях са приложими техните изисквания.

За сертифицирането на играчките ще намерите отговор в:

 • Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ, бр. 86/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.12/2018г.), който урежда: реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазар на Общността и задълженията на лицата, които пускат продукти на пазар;
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, обн. ДВ, бр. 31/2016 г.), която въвежда в българското законодателство Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и в която са посочени съществените изисквания към играчките, процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието им със съществените изисквания.
 • Хармонизираните стандарти към Директива 2009/48/ЕО за оценяване съответствието на играчките, както следва:
  • БДС EN 71-1 Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства;
  • БДС EN 71-2 Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост;
  • БДС EN 71-3:2013+А2:2017 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи.

Със задълженията си на вносител по отношение на играчките, обект на запитването, може да се запознаете с разпоредбите на чл. 4, ал. 5 и чл. 4а от ЗТИП, във връзка с изискванията на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от НСИОСИ.
Съгласно чл. 14, ал. 2 от НСИОСИ вносителят съхранява копие от ЕО декларацията за съответствие за период от 10 години, която предоставя на органите по надзор на пазара при поискване. В ал. 3 на същия член е посочено задължението на вносителя да предостави техническата документация на играчката/ките при мотивирано искане от органите по надзор на пазара.
В случай че играчките, които ще внасяте изискват предпазни мерки при употребата им, в Приложение № 2 от НСИОСИ ще намерите специфичните предупреждения за различните видове играчки. Във връзка с тях трябва да знаете, че трябва да бъдат на български език, съгласно изискванията на чл. 9 от същата наредба. Това изискване е относимо и за инструкциите за употреба на играчки.

За водонагряващите смесителни батерии (електрическа смесителна батерия с нагряване на водата) са приложими Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За тях, когато се захранват с променливо напрежение от 50 V до 1000 V или с постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, е приложима Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Ако те имат захранващ блок, който генерира или допринася за генериране на електромагнитни излъчвания или се влияе от смущаващи електромагнитни излъчвани, то за тях е приложима също и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Тя е въведена в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Посочените от Вас продукти попадат и в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.

Към водоподгревателите има и изисквания за екопроектиране, определени в Регламент № 814/2013. Изискванията се отнасят за енергийната ефективност и са посочени в Приложение II, т.1, в) на регламента. Няма изисквания за максимална допустима мощност. Видно от Вашия въпрос, Вие възнамерявате да осъществявате внос на такива продукти. Съгласно изискванията на ЗТИП, като вносител имате задължението да пускате на пазара само продукти с оценено и удостоверено съответствие. Оценяването и удостоверяването на съответствието са задължения на производителя. Производителят определя електрическите параметри, включително и мощността, както и механични компоненти и възли, които включва продуктът и той избира стандартите и техническите решения, които ще приложи към произвеждания от него продукт, така че той да отговаря на съществените изисквания за безопасност, определени в приложимите директиви/наредби. Задълженията на всички икономически оператори са подробно описани в горецитираните нормативни документи и Вие като вносител трябва да сте запознат с тях.

Преди да пусне продуктите на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби) и регламенти: че са с нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба.

Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.

Всички посочени документи може да намерите на Интернет страницата на ДАМТН в рубриката Нормативна уредба.

Ако въпросните тигани и тенджери са електрически домакински уреди, т.е. те се захранват с променливо напрежение от 50 V до 1000 V или с постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, за тях е приложима Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Ако те имат захранващ блок, който генерира или допринася за генериране на електромагнитни излъчвания или се влияе от смущаващи електромагнитни излъчвания, то за тях е приложима също и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Тя е въведена в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Такива продукти попадат и в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.  Преди да пусне електрическите продукти на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби) – имат нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба. Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.
Всички цитирани документи са публикувани на Интернет страницата на ДАМТН в рубриката Нормативна уредба.
По отношение на обичайната „посуда“, компетентен орган е Комисията за защита на потребителите.

Съгласно чл. 47 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни в определени срокове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели смесени с биогорива със съответното процентно съотношение, а крайните разпространители са длъжни да предоставят на пазара тези горива, смесени с биокомпонент два месеца по късно от икономическите субекти, които ги пускат на пазара. В ЗЕВИ не е залегнало изискване за смесване с биокомпонент на горивата за извънпътна техника и трактори, отговарящи на изискванията за качество на чл.6, т.6 от НИКТГУРНТК.

Електромерите, които се използват за търговски плащания, трябва да отговарят на техническите и метрологичните изисквания, определени в Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСКПМК) към Закона за измерванията (ЗИ) или на съществените изисквания, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване (НСИОССИ) към Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
Всички електромери, пуснати на пазара по реда, определен в посочените нормативни документи, които имат изискуемите маркировки за одобрен тип и първоначална проверка или за оценено съответствие, могат да бъдат използвани по смисъла на чл. 5 от ЗИ и подлежат на последващи проверки по реда на този закон.
Последващата проверка на еднофазни (монофазни) електромери се извършва периодично на 6 години, съгласно Заповед № А–333/29.05.2014 г. на председателя на ДАМТН. Заповедта е публикувана на интернет страницата на агенцията www.damtn.government.bg в рубрика „Регистри”.
Първоначалните проверки на електромери от одобрен тип по реда на ЗИ и последващите проверки се удостоверяват със знак съответно по Приложение № 51 и Приложение № 52 към НСКПМК, върху който е означен и годината, през която е извършена проверката. Първата последваща периодична проверка на тези електромери се извършва на шестата година след годината, нанесена на знака от проверка.
Когато електромерът е пуснат на пазара с оценено съответствие по реда на ЗТИП първата последваща проверка се извършва на шестата година след годината, нанесена на допълнителната метрологична маркировка, следваща маркировката за съответствие СЕ.

В случай, че асансьорът е монтиран и се експлоатира в жилищна сграда, за издаване на нова ревизионна книга е необходимо да се обърнете към лицето, което осъществява технически надзор на асансьора по силата на договор с етажната собственост. Наименованието на това лице се намира на стикера с информацията за периодичните технически прегледи на асансьора, който е залепен в кабината. От това лице може да се поиска издаване на ревизионна книга или дубликат на същата.

ДАМТН, чрез ГД ИДТН осъществява технически надзор на асансьори, монтирани в административни и обществени сгради. В случай, че описаният от Вас асансьор е монтиран в такава сграда, за издаване на ревизионна книга е необходимо да се обърнете към съответния Регионален отдел на ГД ИДТН, на територията на който е монтиран асансьорът.

„Раменките“ са лични предпазни средства (ЛПС), предвидено от законодателството на Общността и са наречени в същото: пояси за ръце. Тези ЛПС е предвидено да се предоставят на пазара на ЕС, в съответствие със съществените изисквания, определени в Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425, респективно в Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (НСИОСЛПС).
За поясите за ръце, европейският законодател е издал хармонизиран стандарт: БДС EN 13138-1: 2014 - Помощни средства за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства за обучение по плуване, закрепени към тялото. Този европейски стандарт определя изискванията за безопасност по отношение на конструкцията, производството, оразмеряването, маркировката и информацията, предоставена от производителя, за ЛПС, използвани от потребителя за помощ при плуване и подпомагат начинаещите при движението във водата, докато се учат да плуват.
Тези ЛПС са от категория II, тъй като са със сложно устройство и са предназначени да защитават от смъртни опасности или от такива, които могат да причинят тежки и необратими увреждания на здравето.
Приложимото законодателството предвижда следните задължения на производителя:

 • Да оценявани съответствието на продукта, чрез нотифициран орган за ЛПС и издаване на ЕС сертификат за изследване на типа, заедно със съответните протоколи от изпитвания за него,
 • Да удостовери съответствието с издаване на ЕС Декларация за,
 • Да нанесе трайно върху ЛПС маркировка за съответствие – СЕ.

В случай, че имате доказателство от производителя за оценка на съответствието на ЛПС, извършено преди датата на внос, действащото законодателство не предвижда пречка за внос и предоставяне тези ЛПС на територията ЕС, респективно на Р. България.
За надуваемите басейни Ви информираме, че от 20.07.2011 г. държавите-членки на Европейския съюз прилагат Директива 2009/48/ЕО за безопасност на играчките, която е въведена в българското законодателство чрез Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, изм.и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.).
Важно е да знаете, че продуктите, които се използват с/във вода попадат в обхвата на две директиви, съобразно дълбочината на водата, в която се използват и наличието на прикачени игрови елементи, с които децата играят.
На сайта на Европейската комисия в рубрика Toys – Toys Safety in the EU - Guidance ще намерите две ръководства № 7 Guidance document on toys used in and on the water и № 8 Guidance document on pools covered by the Toys Safety Directive http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en , в които е направено ясно разделение между надуваеми играчки и надуваеми конструкции, използвани с и във вода. Компетентен орган за продуктите, попадащи в обхвата на Директива 2001/95/ЕО за обща безопасност на продуктите е Комисията за защита на потребителите.
За басейните-играчки европейският законодател е издал хармонизиран стандарт: БДС EN 71-8:2011 Безопасност на детски играчки, Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия, където са посочени предупредителни знаци и текстове, за да е безопасно ползването на продукта.
Изискванията към продуктите, внесени и предназначени за пускане на пазара, както и задълженията на лицата, които ги внасят и пускат на пазара са определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ, бр. 86/1999 г., изм. ДВ, бр. 101/2015 г.).

В резултат на реинженеринг на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, първоначално в система се предоставя достъп на собственика на язовирната стена и съоръженията към нея. След предоставянето на достъпа на собственика, влизане в системния профил и задължително попълване на всички данни в системата, собственикът може да даде право на оператора да въвежда данни и съответно да не въвежда данни, чрез полето „Право на въвеждане/редактиране на данни язовири“.