Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат на адрес:


Адрес: бул. ``Г. М. Димитров`` № 52 А, София 1797, България

Телефон: +359 2 980 63 17 - деловодство

E-mail: damtn@damtn.government.bg

Работно време: 9:00 - 17:30 ч.

Администратор-модератор на платформата за достъп до обществена информация за Държавната агенция за технически надзор:

Цветанка Иванова GSM +359877668942; Tsvetanka.Ivanova@damtn.government.bg


Годишни отчети на ДАМТН

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Приложение № 1 към чл. 3, ал.1 – Идент. № – УРИ 2

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Всички публични регистри, водени и съхранявани в ДАМТН може да намерите в меню Официален бюлетин (регистри).

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2013 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2014 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2021г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2023 г.

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Правомощия на председателя на ДАМТН