Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат на адрес:


Адрес: бул. ``Г. М. Димитров`` №52 А, София 1797, България

Телефон: +359 2 980 63 17 - деловодство

Работно време: 9:00 - 17:30 ч.

Годишни отчети на ДАМТН

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Приложение № 1 към чл. 3, ал.1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички публични регистри, водени и съхранявани в ДАМТН може да намерите в меню Официален бюлетин (регистри).

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2013 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2014 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор