Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

Държавнатa агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) се ангажира да осигури достъп до институционалния си уеб сайт, в съответствие съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://damtn.government.bg. Уебсайтът е официалният информационен ресурс за Агенцията.
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

I. Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.0. Повече информация е включена в таблицата в раздел II.

II. Недостъпно съдържание

Описание

Подробности за несъответствието:

9.1.1.1 Алтернативно представяне на нетекстови елементи.

Изискване 9.1.1.1 от стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Част от алтернативните етикети не са налични. Няма сложни схеми в контекст, при които липсва алтернативен етикет.

9.1.2 Съдържание с времева компонента. Това включва основно аудио и видео материали (клипове, записи). Използват се субтитри за видео записи, както и синхронен превод в реално време при излъчване на живо.

Изискване 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.4, 9.1.2.5 от от стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио и видео материали, с изключение на такива, предоставени от трети страни. Няма мултимедийни материали, които се излъчват на живо.

9.1.4.3 Контраст (минимални изисквания)

Изискване 9.1.4.3 от стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Частично
Спазено, с изключение на отделни контроли във форми.

9.1.4.11 Контраст на нетекстови обекти

Изискване 9.1.4.11 от от стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Частично
Спазено, с изключение на лога, и авторски снимки. Това включва и банери, графики и снимки предоставени от и собственост на трети страни.

9.2.2.1. Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя

Изискване 9.2.2.1 от стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения.

9.3.1.2. Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен

Изискване 9.3.1.2 от стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици.

Тази декларация е изготвена на 28.07.2023 година.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523.

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: damtn@damtn.government.bg

Форма за контакт

Процедура и срокове за заявяване и разглеждане на сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на уебсайта на ДАМТН

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в ДАМТН по отношение на сигнали и жалби, е приета следната процедура:
Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на уебсайта или интернет сайта на ДАМТН, се подават:

• В Центъра за административно обслужване (ЦАО) на ДАМТН, лично или чрез упълномощено лице, на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ №52 А, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч.;

• Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София 1797, бул. „Г. М. Димитров“ №52 А;

• По електронна поща на адрес: damtn@damtn.government.bg;

• На телефон: +359 2 980 63 17

1.1. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно;

1.2. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. На основание чл. 58 г, ал. 2 от ЗЕУ за подателя на сигнала възниква правната възможност да подаде жалба до министъра на електронното управление в случаите, когато ДАМТН не отговори на сигнала в едномесечния срок или не предприеме мерки за отстраняване на нарушението на достъпността, за които се е ангажирало в своя отговор.

2.1 Жалбата до министъра на електронното управление се подава:
• чрез деловодството на МЕУ на адрес: ул. “Генерал Йосиф В. Гурко” 6, София 1000

• по електронен път, на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);
• чрез пощенска услуга, на хартиен носител на адреса на МЕУ: ул. “Генерал Йосиф В. Гурко” 6, София 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление по методика съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката за наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от 11 октомври 2018 г.).

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност. За съжаление това не винаги е възможно във всеки технически и организационен аспект. Ако срещате затруднения докато работите със страницата или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема. Това ще спомогне да вземем необходимите мерки и да поддържаме и развиваме достъпността на съдържанието.

ДАМТН се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на последна редакция на декларация за достъпност: 28.07.2023 г.