За Агенцията

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на  директивите  и регламентите от Новата законодателна рамка;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директивите и регламентите от Новата законодателна рамка;
 • надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.
 • контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП);
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
 • Закон за измерванията (ЗИ);
 • Закон за автомобилните превози (ЗАвП);
 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
 • Закон за туризма (ЗТ);
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
 • Закон за водите (ЗВ).

Основните цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са стратегически и оперативни.

Съгласно действащия Устройствен правилник, ДАМТН е в състав 463 служители и има следната структура:

 • ръководство (председател, 2 заместник-председатели, главен секретар);
 • 2-ма финансови контрольори, пряко подчинени на председателя;
 • обща администрация:
  • дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на проекти“ – Д ФСДУП;
  • дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ – Д АПИО;
 • специализирана администрация:
 • Главна дирекция „Надзор на пазара” – ГД НП;
 • Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” – ГД ИДТН;
 • Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” – ГД ККТГ;
 • Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ – ГД ККГБО;
 • Главна дирекция „Метрологичен надзор” – ГД МН;
 • Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – ГД НЯСС;
 • Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” – Д РОС.

Конкретните резултати от дейността на ДАМТН в периода 2020 – 2023 г., както и целевите стойности на показателите за изпълнение за 2024 г. могат да се видят от таблицата по-долу:

ОТЧЕТЕНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на българската икономика”
Показатели за изпълнение Мерна единица Отчет Целева стойност
2020 2021 2022 2023 2024
Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието Бр. 140 147 141 149 140
Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието Бр. 306 255 277 207 160
Инспектирани СИ по план и по сигнали Бр. 17272 16467 17584 17670 15500
Контрол на партиди ПОКП:

партиди с еднакви количества

продукти с различни количества

Бр.  

820

1758

 

834

1743

 

833

1735

 

816

1732

 

800

1700

Извършени проверки по получени /подадени уведомления по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки – RAPEX Бр. 878 862 807 921 *
Изпитани типове продукти за нуждите на НП Бр. 69 61 40 63 60
Извършени проверки за спазване на техническото законодателство по ЗТИП Бр. 11042 7078 5768 6201 4800
Технически прегледи на СПО Бр. 22276 20244 19936 19656 12500
Извършени проверки на лицензирани и регистрирани фирми Бр. 1319 1348 1307 1231 900
Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи Бр. 150 217 151 143 100 %
Извършени проверки на обекти, разпространяващи течни горива Бр. 1129 1222 1189 1244 950
Изпитани проби от течни горива Бр. 1932 1771 1866 1984 1500
Проверки на техническото състояние на язовирни стени  и съоръженията към тях Бр. 2488 2853 3423 3272 2000
Брой извършени проверки на обекти, разпространяващи твърди горива за битово отопление** Бр. 291 881 920 941 800
Брой изпитани проби от твърди горива за битово отопление ** Бр. 14 37 130 103 200
Проверки на лица, стопанисващи плувни басейни въз основа на писмен договор – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване Бр. 190 90 477 390 80
Издадени акта за установяване на административни нарушения Бр. 2075 2605 1916 2044 *
Издадени наказателни постановления Бр. 1750 2550 1625 1637 *

* Не може да се планира