За Агенцията

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на  директивите  и регламентите от Новата законодателна рамка;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директивите и регламентите от Новата законодателна рамка;
 • надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.
 • контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП);
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
 • Закон за измерванията (ЗИ);
 • Закон за автомобилните превози (ЗАвП);
 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
 • Закон за туризма (ЗТ);
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
 • Закон за водите (ЗВ).

Основните цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са стратегически и оперативни.

Съгласно действащия Устройствен правилник, ДАМТН е в състав 463 служители и има следната структура:

 • ръководство (председател, 2 заместник-председатели, главен секретар);
 • 2-ма финансови контрольори, пряко подчинени на председателя;
 • обща администрация:
  • дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на проекти“ – Д ФСДУП;
  • дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ – Д АПИО;
 • специализирана администрация:
 • Главна дирекция „Надзор на пазара” – ГД НП;
 • Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” – ГД ИДТН;
 • Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” – ГД ККТГ;
 • Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ – ГД ККГБО;
 • Главна дирекция „Метрологичен надзор” – ГД МН;
 • Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – ГД НЯСС;
 • Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” – Д РОС.

Конкретните резултати от дейността на ДАМТН в периода 2018 – 2021 г., както и целевите стойности на показателите за изпълнение за 2022 г. могат да се видят от таблицата по-долу:

ОТЧЕТЕНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на българската икономика”
Показатели за изпълнение Мерна единица Отчет Целева стойност
2018 2019 2020 2021 2022
Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието Бр. 140 140 140 147 140
Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието Бр. 282 356 306 255 160
Инспектирани СИ по план и по сигнали Бр. 17198 16492 17272 16467 15500
Контрол на партиди ПОКП:

партиди с еднакви количества

продукти с различни количества

Бр.  

816

1769

 

969

1772

 

820

1758

 

834

1743

 

800

1700

Извършени проверки по получени /подадени уведомления по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки – RAPEX Бр. 745 904 878 862 *
Изпитани типове продукти за нуждите на НП Бр. 76 80 69 62 60
Извършени проверки за спазване на техническото законодателство по ЗТИП Бр. 12207 13718 11042 7078 4800
Технически прегледи на СПО Бр. 20458 22276 22276 20244 12500
Извършени проверки на лицензирани и регистрирани фирми Бр. 1035 1201 1319 1348 900
Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи Бр. 157 151 150 217 100 %
Извършени проверки на обекти, разпространяващи течни горива Бр. 1120 1277 1129 1122 900
Изпитани проби от течни горива Бр. 1746 1903 1932 1771 1400
Проверки на техническото състояние на язовирни стени  и съоръженията към тях Бр. 3808 3022 2488 2853 2000
Брой извършени проверки на обекти, разпространяващи твърди горива за битово отопление** Бр. 291 881 800
Брой изпитани проби от твърди горива за битово отопление ** Бр. 14 37 200
Проверки на лица, стопанисващи плувни басейни въз основа на писмен договор – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване Бр. 535 190 90 80
Издадени акта за установяване на административни нарушения Бр. 2508 2433 2075 2605 *
Издадени наказателни постановления Бр. 2689 2165 1750 2550 *

* Не може да се планира
** Дейност, изпълнявана от 2020 г.