За Агенцията

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
 • надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП);
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
 • Закон за измерванията (ЗИ);
 • Закон за автомобилните превози (ЗАвП);
 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
 • Закон за туризма (ЗТ);
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
 • Закон за водите (ЗВ).

Основните цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са стратегически и оперативни.

Съгласно действащия Устройствен правилник, ДАМТН е в състав 468 служители и има следната структура:

 • ръководство (председател, 2 заместник-председатели, главен секретар);
 • 2-ма финансови контрольори, пряко подчинени на председателя;
 • обща администрация:
  • дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на проекти“ – Д ФСДУП;
  • дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ – Д АПИО;
 • специализирана администрация:
 • Главна дирекция „Надзор на пазара” – ГД НП;
 • Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” – ГД ИДТН;
 • Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” – ГД ККТГ;
 • Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ – ГД ККГБО;
 • Главна дирекция „Метрологичен надзор” – ГД МН;
 • Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – ГД НЯСС;
 • Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” – Д РОС.

Конкретните резултати от дейността на ДАМТН в периода 2015 – 2018 г., както и целевите стойности на показателите за изпълнение за 2019 г. могат да се видят от таблицата по-долу:

ОТЧЕТЕНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на българската икономика”
Показатели за изпълнение Мерна единица Отчет Целева стойност
2015 2016 2017 2018 2019
Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието Бр. 142 249 139 140 140
Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието Бр. 201 431 243 282 150
Инспектирани СИ по план и по сигнали Бр. 17230 17950 17512 17198 15500
Контрол на партиди ПОКП:

партиди с еднакви количества

продукти с различни количества

Бр.  

1618

4247

 

835

1742

 

830

1754

 

816

1769

 

800

1700

Извършени проверки по получени /подадени уведомления по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки – RAPEX Бр. 844 913 797 745 *
Изпитани типове продукти за нуждите на НП Бр. 64 233 62 76 60
Извършени проверки за спазване на техническото законодателство по ЗТИП Бр. 17828 24786 20311 10349 10300
Технически прегледи на СПО Бр. 16072 21264 21061 20458 11000
Извършени проверки на лицензирани и регистрирани фирми Бр. 944 1291 985 1035 900
Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи Бр. 160 160 160 157 150
Извършени проверки на обекти, разпространяващи течни горива Бр. 1156 844 1047 1120 900
Изпитани проби от течни горива Бр. 1134 1457 1716 1746 1400
Проверки на техническото състояние на язовирни стени  и съоръженията към тях** Бр. ** 5813 2614 3808 2800
Издадени акта за установяване на административни нарушения Бр. 2359 2923 3422 2508 *
Издадени наказателни постановления Бр. 1645 2359 3192 2689 *

* Не може да се планира
** Нова дейност, считано от 01.01.2016 г.