Регистри

В официалния бюлетин на ДАМТН се публикуват актуалните регистри, които се водят и съхраняват в ДАМТН, свързани с осъществявания от ДАМТН надзор на лица, извършващи дейности в областта на метрологията, техническия надзор на съоръжения с повишена опасност, оценяване на съответствието и контрол на качеството на горивата за битово отопление

Метрологичен надзор

Заповед А-616/11.09.2018 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 82 от 05.10.2018г.)

Заповед № А-259 от 29 април 2021 г. на председателя на ДАМТН, за изменение на Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. за определяне периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 44 от 25.05.2021 г.)

Заповед № 2010-291 от 18.05.2023 г. на председателя на ДАМТН, за изменение на Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. за определяне периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 49 от 06.06.2023 г.)

Заповед № 2010-258 от 15.04.2024 г. на председателя на ДАМТН, за изменение на Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. за определяне периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 37 от 26.04.2024 г.)

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства на измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН

Съобщение за обявяване на невалидни невърнати в ГД МН знаци за проверка

Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки

План за извършване на метрологичен надзор на оправомощените лица

Съобщение относно промяна в типовото одобрение на аналогови тахографи VR2400_SE2400

Форма на отчета за резултатите от извършените проверки на средства за измерване

Конспекти за теоретичен и практически изпит на лица, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на средства за измерване, одобрени със Заповед № А-385 от 12.07.2021 г.

Съобщение за обявяване на невалидни невърнати в ГД МН знаци за проверка

Държавен технически надзор

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност:

РО ИДТН ЗАПАДНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Оценяване на съответствието

Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /нотифицирани органи/
Национален регистър „Уникален код на производители на плавателни съдове“

Сметките по които се плащат таксите за извършваните от ДАМТН услуги са посочени в таблицата.
Плащанията могат да бъдат направени по банков път по посочените сметки за различните градове или в брой в касите на ДАМТН в гр. София и страната.
Плащанията могат да бъдат извършвани и чрез ПОС терминални устройства, намиращи се в касите на ДАМТН.


ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси

Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях

Отпаднали режими

Лицензирани фирми от ДАМТН за сервиз на ЕТАФП /по наредба 35/Издаването на тези лицензии е преустановено

Регистър на вписаните в ДАМТН лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ – регистрационният режим е отменен с §1 от Закона за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници обн., ДВ, бр. 33 от 11 април 2014 г.

Регистър на лица, извършващи сервиз и ремонт на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и електронни системи с фискална памет (ЕСФП): Считано от 08.03.2013 г. настоящата административна услуга ще се извършва от Българския институт по метрология и БИМ ще поддържа настоящия регистър.