Регистри

В официалния бюлетин на ДАМТН се публикуват актуалните регистри, които се водят и съхраняват в ДАМТН, свързани с осъществявания от ДАМТН надзор на лица, извършващи дейности в областта на метрологията, техническия надзор на съоръжения с повишена опасност, оценяване на съответствието и контрол на качеството на горивата за битово отопление

Метрологичен надзор

Държавен технически надзор

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност:

РО ИДТН ЗАПАДНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Оценяване на съответствието

Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /нотифицирани органи/
Национален регистър „Уникален код на производители на плавателни съдове“

Сметките по които се плащат таксите за извършваните от ДАМТН услуги са посочени в таблицата.
Плащанията могат да бъдат направени по банков път по посочените сметки за различните градове или в брой в касите на ДАМТН в гр. София и страната.
Плащанията могат да бъдат извършвани и чрез ПОС терминални устройства, намиращи се в касите на ДАМТН.
За направените плащания ще бъдат издавани фактури, които могат да бъдат получавани на място или изпращани по пощата на адрес, посочен от клиента.

ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси

Контрол на качеството на горивата за битово отопление

Отпаднали режими

Лицензирани фирми от ДАМТН за сервиз на ЕТАФП /по наредба 35/Издаването на тези лицензии е преустановено

Регистър на вписаните в ДАМТН лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ – регистрационният режим е отменен с §1 от Закона за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници обн., ДВ, бр. 33 от 11 април 2014 г.

Регистър на лица, извършващи сервиз и ремонт на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и електронни системи с фискална памет (ЕСФП): Считано от 08.03.2013 г. настоящата административна услуга ще се извършва от Българския институт по метрология и БИМ ще поддържа настоящия регистър.