Административно обслужване

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

В Центъра за административно обслужване на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, гражданите и представителите на юридическите лица подават заявления за предоставяне на административни услуги.

 Информация за посочените по-долу в таблицата административни услуги, извършвани от ДАМТН, може да се получи чрез Центъра за административно обслужване (ЦАО) и приемните, обособени в териториалните структурни звена:

 • на място – в Центъра за административно обслужване, находящ се в сградата на ДАМТН:
  • Адрес: „бул. Г. М. Димитров“ № 52 А, гр. София 1797, партер, Карта
  • Работно време: всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване.
 • на интернет адрес: www.damtn.government.bg
 • e-mail: damtn@damtn.government.bg
 • тел.: 02 980 63 17
 • териториалните структурни звена, находящи се на:
Офис София Офис Благоевград
гр. София 1784, ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5, ст. 503
тел. 02 975 36 84 ; 02 974 09 35
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяe-mail: idtn.sofia@damtn.government.bg
гр. Благоевград 2700, ул. “Свобода” № 1, ет. 2
тел.  073 88 54 63; 073 88 40 89
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяe-mail: idtn.blagoevgrad@damtn.government.bg
Офис Враца Офис Плевен
гр. Враца 3000, ул. “Ген. Леонов” № 95, ет. 5

тел. 092 64 74 53
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

e-mail: idtn.vratsa@damtn.government.bg

гр. Плевен 9023, бул. “Дойран” № 27, ет. 2
тел. 064 83 71 26
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяe-mail: idtn.pleven@damtn.government.bg
Офис Велико Търново
Офис Русе
гр. Велико Търново 5000, кв. “Акация”, ул. “Чумерна” № 1А, ет.4
тел. 062 63 04 00
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяe-mail: idtn.vtarnovo@damtn.government.bg
гр. Русе 7012, ул. “Мария Луиза” № 19
тел. 082 82 02 90
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяidtn.ruse@damtn.government.bg
Офис Пловдив Офис Стара Загора
гр. Пловдив 4000, бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3;
тел. 032 63 31 35; 032 26 54 50
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяe-mail: idtn.plovdiv@damtn.government.bg
гр. Стара Загора 6000, бул. “Цар Симеон Велики” № 157
тел. 042 62 03 76; 042 60 47 66
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяe-mail: idtn.szagora@damtn.government.bg;
Офис Варна
Офис Бургас
гр. Варна 9023, ул. Мургаш № 5, ет. 3
тел. 052 75 03 28; 052 75 03 10
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяe-mail: idtn.varna@damtn.government.bg
гр. Бургас 8010, ул. “Проф. Я. Якимов” № 25, ет. 3
тел. 056 86 01 44; 056 86 02 72
Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителяe-mail: idtn.burgas@damtn.government.bg

Заявления, предложения, сигнали и жалби могат да се подават по следните начини:

 • на място – в Центъра за административно обслужване и териториалните структурни звена,  всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване;
 • лицензиран пощенски оператор – заявлението (по образец) с приложени необходимите документи за извършване на услугата. Административният акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен от заявителя точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез избран от него лицензиран пощенски оператор. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.
 • по електронна пощаdamtn@damtn.government.bg.
 • по електронен път – през Единния портал за достъп на електронни административни услуги – egov.bg;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/;

Системата ССЕВ поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги. Системата за сигурно електронно връчване се използва чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ.

За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

На основание чл. 3 от Закона за държавните такси плащането на дължимите държавни такси, събирани за дейностите посочени в чл.43 от ЗТИП се извършва при предявяване на искането за извършване на действието.

В  Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси са определени стойностите на дължимите държавни такси.
Плащането на държавните такси може да бъде направено по банковата сметка на ДАМТН,  плащане чрез ПОС терминал в ЦАО или в брой, в местата за касово обслужване, намиращи се в административните сгради на агенцията в страната. В зависимост от населеното място на заявителя на услугата дължимите държавни такси се плащат по следните банкови сметки на ДАМТН, посочени в таблицата.

Във връзка с промяна на Вътрешните правила на ДАМТН, в изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството, от дата 11.05.2022 година, ДАМТН преустановява издаването на фактури за платени държавни такси в съответствие с чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.“
Тъй като заплащането на таксите за услуги, извършвани от ДАМТН, представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон, документалната обосновка за стопанската операция е документът за платена такса.

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси

Информация за ползвателите на административни  услуги по Тарифа 11

ДАМТН прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване на услуги.

Протокол за устно заявяване на административна услуга

За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между администрацията на ДАМТН и потребителите се осъществява измерване на удовлетвореността на потребителите чрез използване и прилагане на следните методи за обратна връзка:

 1. извършване на анкетни проучвания;
 2. провеждане на консултации със служителите;
 3. извършване на наблюдения по метода „таен клиент“;
 4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
 5. анализ на медийни публикации;
 6. анализ на вторична информация.

Анкетните проучвания се провеждат чрез попълване на анкетна карта на място в ЦАО/ местата, определени за административно обслужване и пускане в нарочно определена и обозначена кутия  и чрез попълване на електронния образец на интернет страницата на агенцията и изпращането му на електронната поща на агенцията.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор през 2020 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор през 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор през 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор през 2023 г.

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в ДАМТН

Харта на клиента

 

Административна услуга Идент № – УРИ Законово основание Електронен адрес, на който се предоставя услугата
1. Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието 657 На основание чл. 9 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
2. Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване 2339 На основание чл. 10в, ал. 2, т. 2 и във връзка с раздел ІV от Глава  четвърта на Закона за измерванията През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
3. Одобряване на идентификационните знаци на бутилки 1010 На основание чл. 67 от Закона за измерванията През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
4. Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност в частта, в която се отнасят за съоръженията 431 На основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
5. Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията с повишена опасност 1513 На основание чл. 35, ал.1, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
6. Заверяване на проектантската и конструкторска документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществени изисквания 1285 На основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
7. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване  на съоръженията с повишена опасност 846 На основание чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
8. Съгласуване на учебни програми и планове за обучение в училищата и курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност 847 На основание чл. 45, ал. 1, т 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
9. Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженията с повишена опасност 432 На основание чл. 45, ал. 1, т. 2  от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
10. Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност 799 На основание чл. 34а от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
11. Регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност 659 На основание чл. 39 и чл. 42 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
12. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи 1286 На основание чл. 89а от Закона за автомобилните превози През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
13. Определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на плавателен съд 2785 На основание чл. 55 и чл. 47, ал. 5 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
14. Издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовир и съоръженията към него 2796 На основание чл. 190в от Закона за водите През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
15. Регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива 3040 На основание чл. 8б от Закона за чистотата на атмосферния въздух През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
Списък с услуги – предоставяни от всички администрации
1. Предоставяне на достъп до обществена информация 2 Закон за достъп до обществена информация – чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4 През портала на МЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
2. Издаване на  удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 2133 Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) – чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г.) – чл. 40, ал. 2
Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. В
През портала на МЕУ
3. Издаване на  удостоверение за осигурителен стаж (УП 2) 2134 Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) – чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г.) – чл. 40, ал. 2
Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. в
През портала на МЕУ