Административно обслужване

ДАМТН прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване на услуги.

Административният акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен от заявителя точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез избран от него лицензиран пощенски оператор. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.

Протокол за устно заявяване на административна услуга

Информация за посочените по-долу в таблицата административни услуги, извършвани от ДАМТН, може да се получи:

  • на място в приемнaтa
  • на интернет адрес: www.damtn.government.bg

Запитвания могат да се изпращат по електронната поща на адрес: damtn@damtn.government.bg

Работно време на едно гише: 09:00 – 17:30 ч.

София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, партер, тел.: 980 63 17

Карта

Искането за предоставяне на административна услуга се прави чрез подаването на заявление по пощата или в ЦУИГ в сградата на ДАМТН – на адрес: „бул. Г. М. Димитров“ № 52 А, гр. София 1797, партер.На основание чл. 3 от Закона за държавните такси плащането на дължимите държавни такси, събирани за дейностите посочени в чл.43 от ЗТИП се извършва при предявяване на искането за извършване на действието.

В раздел ІІІ от Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси са определени стойностите на дължимите държавни такси.
Плащането на държавните такси може да бъде направено по банковата сметка на ДАМТН или в брой, в местата за касово обслужване, намиращи се в административните сгради на агенцията в страната.

В зависимост от населеното място на заявителя на услугата дължимите държавни такси се плащат по следните банкови сметки на ДАМТН, посочени в таблицата.

За направеното плащане ще Ви бъде издадена фактура. От 01 декември 2020 г. ДАМТН ще издава електронни фактури за извършените плащания по банков път.
В тази връзка, ви уведомяваме, че електронна фактура ще се изпраща само на посочената в заявлението, за предоставяне на административна услуга, електронна поща.

ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси

Информация за ползвателите на административни  услуги по Тарифа 11

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в ДАМТН

Харта на клиента

Административна услуга Законово основание
1. Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието На основание чл. 9 от Закона за техническите изисквания към продуктите
2. Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване На основание чл. 10в, ал. 2, т. 2 и във връзка с раздел ІV от Глава  четвърта, раздел ІV на Закона за измерванията
3. Одобряване на идентификационните знаци на бутилки На основание чл. 67 от Закона за измерванията
4. Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност в частта, в която се отнасят за съоръженията На основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите
5. Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията с повишена опасност На основание чл. 35, ал.1, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите
6. Заверяване на проектантската и конструкторска документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществени изисквания На основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите
7. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване  на съоръженията с повишена опасност На основание чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите
8. Съгласуване на учебни програми и планове за обучение в училищата и курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност На основание чл. 45, ал. 1, т 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите
9. Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженията с повишена опасност На основание чл. 45, ал. 1, т. 2  от Закона за техническите изисквания към продуктите
10. Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност На основание чл. 34а от Закона за техническите изисквания към продуктите
11. Регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност На основание чл. 39 и чл. 42 от Закона за техническите изисквания към продуктите
12. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи На основание чл. 89а от Закона за автомобилните превози
13. Определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на плавателен съд На основание чл. 55 и чл. 47, ал. 5 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
14. Издаване на разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирна стена и съоръженията към нея На основание чл. 199б, ал. 2 от Закона за водите
15. Регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива На основание чл. 8б. от Закона за чистотата на атмосферния въздух
Разрешаване на пускането в експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществените изисквания С изменението на чл.40 от ЗТИП се отменя издаването на разрешение за пускане в експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществените изисквания