Административно обслужване

ДАМТН прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване на услуги.

Административният акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен от заявителя точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез избран от него лицензиран пощенски оператор. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.

Протокол за устно заявяване на административна услуга

Информация за посочените по-долу в таблицата административни услуги, извършвани от ДАМТН, може да се получи:

  • на място в приемнaтa
  • на интернет адрес: www.damtn.government.bg

Запитвания могат да се изпращат по електронната поща на адрес: damtn@damtn.government.bg

Работно време на едно гише: 09:00 – 17:30 ч.

София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, партер, тел.: 980 63 17

Карта

Искането за предоставяне на административна услуга се прави чрез подаването на заявление по пощата или в ЦУИГ в сградата на ДАМТН – на адрес: „бул. Г. М. Димитров“ № 52 А, гр. София 1797, партер.На основание чл. 3 от Закона за държавните такси плащането на дължимите държавни такси, събирани за дейностите посочени в чл.43 от ЗТИП се извършва при предявяване на искането за извършване на действието.

В раздел ІІІ от Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси са определени стойностите на дължимите държавни такси.
Плащането на държавните такси може да бъде направено по банковата сметка на ДАМТН или в брой, в местата за касово обслужване, намиращи се в административните сгради на агенцията в страната.

В зависимост от населеното място на заявителя на услугата дължимите държавни такси се плащат по следните банкови сметки на ДАМТН, посочени в таблицата.

За направеното плащане ще Ви бъде издадена фактура. От 01 декември 2020 г. ДАМТН ще издава електронни фактури за извършените плащания по банков път.
В тази връзка, ви уведомяваме, че електронна фактура ще се изпраща само на посочената в заявлението, за предоставяне на административна услуга, електронна поща.

ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси

Информация за ползвателите на административни  услуги по Тарифа 11

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в ДАМТН

Харта на клиента

За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между администрацията на ДАМТН и потребителите се осъществява измерване на удовлетвореността на потребителите чрез използване и прилагане на следните методи за обратна връзка:

  1. извършване на анкетни проучвания;
  2. провеждане на консултации със служителите;
  3. извършване на наблюдения по метода „таен клиент“;
  4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
  5. анализ на медийни публикации;
  6. анализ на вторична информация.

Анкетните проучвания се провеждат чрез попълване на анкетна карта на място в ЦАО/ местата, определени за административно обслужване и пускане в нарочно определена и обозначена кутия  и чрез попълване на електронния образец на интернет страницата на агенцията и изпращането му на електронната поща на агенцията.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор през 2020 г.

 

Административна услуга Идент № – УРИ Законово основание Електронен адрес, на който се предоставя услугата
1. Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието 657 На основание чл. 9 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
2. Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване 2339 На основание чл. 10в, ал. 2, т. 2 и във връзка с раздел ІV от Глава  четвърта, раздел ІV на Закона за измерванията През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
3. Одобряване на идентификационните знаци на бутилки 1010 На основание чл. 67 от Закона за измерванията През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
4. Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност в частта, в която се отнасят за съоръженията 431 На основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
5. Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията с повишена опасност 1513 На основание чл. 35, ал.1, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
6. Заверяване на проектантската и конструкторска документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществени изисквания 1285 На основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
7. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване  на съоръженията с повишена опасност 846 На основание чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
8. Съгласуване на учебни програми и планове за обучение в училищата и курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност 847 На основание чл. 45, ал. 1, т 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
9. Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженията с повишена опасност 432 На основание чл. 45, ал. 1, т. 2  от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
10. Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност 799 На основание чл. 34а от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
11. Регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност 659 На основание чл. 39 и чл. 42 от Закона за техническите изисквания към продуктите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
12. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи 1286 На основание чл. 89а от Закона за автомобилните превози През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
13. Определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на плавателен съд 2785 На основание чл. 55 и чл. 47, ал. 5 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
14. Издаване на разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирна стена и съоръженията към нея 2796 На основание чл. 199б, ал. 2 от Закона за водите През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
15. Регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива 3040 На основание чл. 8б. от Закона за чистотата на атмосферния въздух През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
Разрешаване на пускането в експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществените изисквания С изменението на чл.40 от ЗТИП се отменя издаването на разрешение за пускане в експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществените изисквания
Списък с услуги – предоставяни от всички администрации
1. Предоставяне на достъп до обществена информация 2 Закон за достъп до обществена информация – чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4 През портала на ДАЕУ
През интернет страницата на ДАМТН
2. Издаване на  удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 2133 Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) – чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г.) – чл. 40, ал. 2
Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. В
През портала на ДАЕУ
3. Издаване на  удостоверение за осигурителен стаж (УП 2) 2134 Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) – чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г.) – чл. 40, ал. 2
Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. в
През портала на ДАЕУ