ДАМТН днес

Мисия на ДАМТН

Мисията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е да допринася с дейността си за изпълнение на националната стратегическа цел: България да бъде страна с устойчиво икономическо развитие, конкурентоспособна икономика и благоприятна бизнес среда, при запазване на обществения интерес.

Основни цели при осъществяване на дейността на ДАМТН

Стратегически цели:

 • Конкурентоспособна българска икономика;
 • Повишаване на сигурността и безопасността на транспортния сектор;
 • Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места, разширяване на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух;
 • Намаляване на неблагоприятните последици от наводненията и повишаване на нивото на сигурност и защита на населението, околната среда, стопанската дейност и културното наследство на страната;
 • Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване на максимален положителен ефект.

Оперативни цели:

 • Осъществяване на ефективен надзор на пазара, защита интересите на потребителите, защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващите на съществените изисквания продукти;
 • Осъществяване на надежден и ефективен контрол, пресичане на нечестната конкуренция, защита на обществото от неверни измервания, превенция експлоатацията на опасни съоръжения с повишена опасност;
 • Развитие и подобряване на националната инфраструктура по качеството;
 • Осигуряване на безопасна експлоатация на язовирите чрез извършване на надежден и ефективен контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • Осъществяване на надежден и ефективен контрол и защита на околната среда от използване на некачествени течни и твърди горива;
 • Постигане на ниво на контрол, отговарящо на нуждите на страната и осигуряващо доверие и ефективна защита на обществените интереси, свързани с измерванията в областта на здравеопазването, обществената безопасност, защита на околната среда, държавните и общински вземания и търговски плащания, както и с данъчната политика и контрола върху хазартните игри;
 • Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното техническо законодателство.