ДАМТН днес

Мисия на ДАМТН

Мисията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е да допринася с дейността си за изпълнение на националната стратегическа цел: България да бъде страна с устойчиво икономическо развитие, конкурентоспособна икономика и благоприятна бизнес среда, при запазване на обществения интерес.

Основни цели при осъществяване на дейността на ДАМТН

Стратегически цели:

 • Осигуряване на условия за предотвратяване на нечестната конкуренция;
 • Извършване на ефективен и ефикасен надзор на пазара на потребителски и индустриални продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП;
 • Осигуряване на надежден и ефективен метрологичен надзор на средства за измерване, технически надзор на съоръжения с повишена опасност и контрол на качеството на течните горива;
 • Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания продукти, неверни измервания, опасни за експлоатация съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива;
 • Осигуряване на безопасна експлоатация на язовирите чрез извършване на надежден и ефективен контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • Гарантиране на еднакви условия за предлагане на продукти, които са в обхвата на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от Единния европейски пазар;
 • Подпомагане функционирането на националната система за оценяване на съответствието.

Оперативни цели:

 • Успешно усвояване на структурните фондове за доизграждане на административния и техническия капацитет на ДАМТН;
 • Предприемане на необходимите действия и мерки за пълното прилагане на законодателството, включително новоприетото и актуализираното;
 • Осигуряване на ефективна организация за прилагането на Регламент 765/2008 и Регламент 764/2008 и нововъденото законодателство на ЕС;
 • Осъществяване на ефективен надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 на ЗТИП и Регламент 305/2011;
 • Извършване на ефективен контрол на регистрираните сервизи на тахографи чрез съвместни действия с ИА „Автомобилна администрация“;
 • Осъществяване на ефективен надзор на лицата, оправомощени за извършване на проверка на средства за измерване;
 • Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата, получили лицензия по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
 • Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО;
 • Премахване на разрешителния режим за провеждане на курсове за правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност;
 • Осъществяване на ефективен контрол на качеството на течните горива, смесите на биогорива с течни горива от нефтен произход и на чист биодизел;
 • Осъществяване на надежден и ефективен контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
 • Координиране и контрол на дейността на българските нотифицирани органи с цел тяхното успешно реализиране на пазара на услуги по оценяване на съответствието;
 • Развитие на връзките със сродни административни структури със страни от региона и ЕС;
 • Подобряване на административното обслужване на гражданите;
 • Ефективно функциониране на системата за финансово управление и контрол;
 • Разработване на нови проектни предложения по оперативни програми.