ДАМТН преустановява издаването на фактури за платени държавни такси в съответствие с чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството

Във връзка с промяна на Вътрешните правила на ДАМТН, в изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството информираме всички клиенти на Агенцията, че считано от дата 11.05.2022 година, ДАМТН преустановява издаването на фактури за платени държавни такси в съответствие с чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.“
Тъй като заплащането на таксите за услуги, извършвани от ДАМТН, представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон, документалната обосновка за стопанската операция е документът за платена такса.

Share this post