КАМПАНИЯ „БЕЗОПАСНО ЛЯТО-2019“

За поредна година ГД „Надзор на пазара“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще проведе кампанийна проверка под мотото „Безопасно лято – 2109“, която стартира на 17 юни 2019г. и ще продължи две седмици. Обект на проверката ще бъдат детски играчки, които изстрелват предмети и слънчеви очила за различни възрасти. С провеждането на кампанията ГД „Надзор на пазара“ има за цел да провери изпълнението на приложимото законодателството към тези продукти от икономическите оператори, отговорни за пускането и предоставянето им на българския пазар.

Проверката на играчки ще има насоченост към видими белези, свързани с безопасната употреба, изискващи се от нормативната уредба и приложимия стандарт. Ще се следи също за наличие на СЕ маркировка, удостоверяваща съответствието на продуктите с изискванията, определени в Европейските директиви, за наличие на данни за производителя и икономическия оператор, пуснал продукта на Европейския пазар, за наличие на инструкция за употреба и/или предупредителни текстове, наличие на възрастово ограничение и др.

Слънчевите очила ежегодно са обект на инспекции от ГД „Надзор на пазара“. През 2018г., при извънредна проверка проведена на територията на цялата страна, са инспектирани 552 различни марки и модели слънчеви очила. Установено е, че 512 модела очила съответстват на изискванията. За 40 модела са констатирани различни несъответствия, като в това число са 17 модела без маркировка за съответствие, 39 модела са без инструкция за употреба на български език. На нарушителите са съставени актове за установяване на административно нарушение. Издадени са заповеди за спиране разпространението на 17-те модела очила без СЕ. В хода на проверката са закупени 5 модела образци от детски слънчеви очила, които са изпитани в лаборатория. Резултатите показаха, че показателят „коефициент на пропускана на филтъра“ отговаря на стойностите предвидени в приложимия стандарт за тези ЛПС.

През 2017г., при кампанийна проверка „БЕЗОПАСНО ЛЯТО 2017“ са проверени 737 различни модела очила, от които с установени несъответствия са 266 бр., в това число са очила с констатирана липса на маркировка за съответствие – 53 броя, без инструкция за употреба от производител – 54 броя, без инструкция за употреба на български език – 99 броя. Закупени са образци за изпитване в лаборатория от 10 модела очила. Резултатите показаха, че 1 модел не покрива изискванията за UV защита и 4 модела не покриват изискванията по показател – коефициента на пропускане на светлина, тъй като те са със значително по-тъмни филтри от нормите, определени в хармонизираното законодателство.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Е ВАЖНО ПРИ ИЗБОРА НА СЛЪНЧЕВИТЕ ОЧИЛА ДА ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ НА НЯКОИ ОТ СЛЕДНИТЕ АКЦЕНТИ:

  1. Върху продукта производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие СЕ. Това е презумпция за съответствие с европейските изисквания за безопасност и показва, че същите са спазени при производството на очилата.
  2. Очилата трябва да се придружават от инструкция за употреба, съставена от производителя и нейния пълен превод на български език.
  3. От инструкцията за употреба потребителят може да се информира за класа на филтъра на очилата, който може да бъде между цифрите 0 до 4. Потребителят трябва да има предвид, че с повишаване на това число, защитните свойства на слънчевите очила се повишават.
  4. Потребителят трябва да знае, че слънчевите очила с филтри от клас 4 не трябва да се използват при шофиране. Това предупреждение e задължително да бъде записано в инструкцията за употреба.
  5. Трябва да е обявен начинът на почистване на продукта, срокът на годност на слънчевите очила при тяхната предвидима употреба, както и друга информация.

Share this post