Приключиха планираните за първо тримесечие на 2024 г. проверки на ДАМТН на топлофикационните дружества в цялата страна

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приключи плановият метрологичен надзор на топлофикационните дружества: Топлофикация Перник АД, Топлоснабдяване Банско ЕООД, Топлофикация-Плевен АД, Топлофикация АД – гр. Монтана, Топлофикация-Враца ЕАД, Топлофикация – Русе АД, Топлофикация – Разград АД, Топлофикация-ВТ АД – гр. Велико Търново, Веолия Енерджи Варна ЕАД, Топлофикация-Бургас АД, Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД – гр. Пловдив, Юлико-Евротрейд ЕООД – гр. Стамболийски и Брикел ЕАД – гр. Гълъбово за спазване на задълженията им по Закона за измерванията (ЗИ), в качеството им на лица, които използват средства за измерване – топломери и водомери с цел осъществяване на търговски плащания.

Проверките са извършени на местата на употреба на средствата за измерване в 508 обекта – абонатни станции на жилищни сгради, фирми, училища, детски градини  и други обществени сгради, избирани на случаен принцип. Инспектирани са 525 топломерa и 487 водомерa. Средствата за измерване са проверени дали са от одобрен тип по реда на ЗИ или с оценено съответствие със съществените изисквания към тях по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, правилната им употреба и техническа изправност, извършена ли е последваща периодична проверка и налични ли са знаците, които удостоверяват тази проверка.

Установено е, че 13 топломера и 2 водомера, използвани от три дружества са без знаци от последваща проверка.

За всички установени нарушения са предприети предвидените в Закона за измерванията администативнонаказателни действия: съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения за неизпълнение на задълженията им по чл. 44, т. 4 от ЗИ във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

Share this post