НА ВНИМАНИЕТО НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА АСАНСЬОРИ

Във връзка с публикации в електронните медии, относно увеличение на цените, свързано със задължителното обслужване на асансьорите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) уведомява, че поддържането, ремонта или преустройството на асансьори, респективно осъществяването на техническия надзор от лицензирани от ДАМТН лица върху тях, се осъществява в съответствие с клаузите на сключените между ползвателя и съответните лицензирани лица, договори.

Планираното увеличение на цените от лицензираните юридически лица, извършващи технически надзор или поддръжка, свързано със задължителното обслужване на асансьорите, по никакъв начин не е свързано с увеличените размери на държавните такси, които се събират в системата на ДАМТН, като същите се отнасят до предоставяните от агенцията административни и други услуги.

ДАМТН няма компетенции и правомощия, относно решаване на въпроси от частно-правен характер, касаещи взаимоотношенията между ползвателите на асансьори и юридическите лица, извършващи поддържане, ремонт или преустройството или осъществяващи технически надзор на асансьори,  включително и ценовата политика, провеждана от тези юридически лица.

Собствениците на сгради с асансьори могат да се договарят свободно с лицензираните за поддръжката им лица, включително и за финансовите размери на тези договори.

Share this post