ДАМТН започва кампанийна проверка под мотото Безопасно лято 2024 г.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), за поредна година започва кампанийна проверка под мотото Безопасно лято 2024 г.

В периода 02.07.2024 г. – 31.07.2024 г инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН, ще извършват проверки в търговски обекти в цялата страна, на лични предпазни средства – маски за гмуркане и играчки, изстрелващи предмети.

Целта на кампанията е да се извърши проверка за изпълнение на изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (НСИОСЛПС), Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 г. относно личните предпазни средства, както и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ).

Проверката на играчки ще има насоченост към видими несъответствия, свързани с безопасната употреба, изискващи се от нормативната уредба и приложимия стандарт. Инспекторите ще проверяват за наличие на „СЕ“ маркировка, удостоверяваща съответствието на продуктите с изискванията на НСИОСИ, наименование и адрес на икономическия оператор пуснал продуктите на пазара, за наличие на инструкция за употреба и/или предупредителни текстове, наличие на възрастово ограничение и др.

За личните предпазни средства – маски за гмуркане, ще се следи за наличие на „СЕ“ маркировка за съответствие, удостоверяваща съответствието на продуктите с изискванията на НСИОСЛПС и Регламент (ЕС) 2016/425, наименование и адрес на икономическия оператор пуснал продуктите на пазара, инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, декларация за съответствие, която трябва да придружава продуктите.

За установените нарушения по време на кампанията, инспекторите на ДАМТН ще предприемат законосъобразни действия.

Личните предпазни средства ежегодно са обект на проверки от страна на ГД „Надзор на пазара“. В рамките на кампанията, през 2023 г. са проверени общо 546 броя плавателни средства за обучение по плуване – пояси за ръце и жилетки. От тях, без несъответствия са 337 броя, а 209 броя са с констатирани нарушения, като: липса на маркировка за съответствие „СЕ“, липса на инструкции на български език, липса на задължителни предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език, не се придружават от декларация за съответствие,  както и  без превод на български език, липса на информация за наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продуктите на пазара.

 

Share this post