ДАМТН стартира кампанийна проверка под мотото Безопасно лято 2022 г.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), за поредна година започва кампанийна проверка под мотото Безопасно лято 2022 г. Проверки ще се извършват от инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН, в търговски обекти в цялата страна. Тази година в обхвата на кампанията е предвидено да се проверяват плавателни средства за обучение по плуване – пояси за ръце.

Кампанията стартира на 04.07.2022 г. и ще продължи до 28.07.2022 г. Нейната цел е да се извърши проверка за изпълнение изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (НСИОСЛПС) и Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 г. относно личните предпазни средства. Проверките ще бъдат извършвани на територията на цялата страна. Инспекторите ще проверяват за наличие на „СЕ“ маркировка за съответствие, трайно нанесена маркировка за идентификация върху поясите за ръце на български език, която да съдържа информация и предупредителни текстове, относно правилната им и безопасна употреба, наименование и адрес на икономическия оператор пуснал продуктите на пазара, инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, както и декларация за съответствие, която трябва да придружава продуктите.

За установените по време на кампанията нарушения, инспекторите на ДАМТН ще предприемат съответните законосъобразни действия.

В рамките на извършена проверка през 2019 г. на същите продукти – пояси за ръце, са проверени общо 217 бр. продукти. Без несъответствия са 203 продукта, а 14 броя са с констатирани несъответствия, като най-честите нарушения са липса на маркировка за съответствие „СЕ“, липса на инструкции на български език, липса на задължителни предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език, липса на информация за наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продуктите на пазара.

Share this post