Срокът за монтиране на предпазен щит под кабината на асансьорите изтича в края на тази година

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) информира, че срокът за монтиране на предпазен щит под кабината на асансьорите изтича на 31.12.2023 г.

 Съобщението се отнася до ползвателите на асансьори, монтирани в жилищни сгради; лицата, вписани в регистъра на ДАМТН по чл.36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и получили удостоверение от председателя на ДАМТН за осъществяване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори; лицата, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на асансьори.

 Във връзка с изискванията на чл. 40 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, срокът за монтиране на предпазен щит под кабината на асансьорите изтича на 31.12.2023 г.

След изтичането на посочения срок ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да спрат неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН).

Промените в текста на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, касаещи монитирането на предпазен щит под кабината са въведени през 2014 г. след обсъждане с всички заинтересовани страни. Тази мярка е част от 10 мерки за повишаване на безопасността, съгласно европейски стандарт БДС EN 81-80:2003, приет и в България.

При извършване на техническите прегледи на асансьори, лицата осъществяващи технически надзор, са длъжни да уведомят незабавно съответния регионален отдел на ГД ИДТН, когато установят експлоатация на асансьор, за който не са изпълнени мерките по глава пета от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.

Припомняме изискванията на БДС ЕN 81-20

– 5.4.5. Предпазен щит;

– 5.4.5.1.Под всеки праг на кабината трябва да има предпазен щит по цялата широчина на разположената пред нея шахтна врата. Вертикалната му част трябва да е удължена надолу чрез скосяване, чийто ъгъл  спрямо хоризонталата трябва да е най-малко 60 °. Проекцията на това скосяване върху хоризонталната равнина не трябва да е по-малко от 20 mm;

– Издатините откъм лицевата страна на предпазния щит, такива като закрепания не трябва да са по-големи от 5 mm. Издатините, по-големи от 2 mm, трябва да са скосени най-малко на 75 ° спрямо хоризонталата.;

– 5.4.5.2. Височината на вертикалната част на щита трябва да е най-малко 0, 75 m;

– 5.4.5.3. При прилагане на сила от 300 N, разпределена равномерно върху площ от 5 cm2 с кръгла или квадратна форма, приложена перпендикулярно откъм етажната площадка към предпазния щит по продължение на долния ръб на вертикален участък, предпазния щит трябва да издържи без:

– без остатъчна деформация, по-голяма от 1 mm

– еластична деформация, по-голяма от 35 mm.

 

Share this post