СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с появили се медийни публикации, които съдържат недостоверна информация за състоянието на хидротехнически съоръжения в Западна и Централна България, информираме, че до момента няма създадени ситуации, довеждащи до опасност от скъсване на язовирни стени, включително комплексните и значими язовири са с осигурени свободни обеми.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като държавен орган, контролиращ изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние, и мерките за осъществяване на безопасна техническа експлоатация на същите, уведомява, че към настоящия момент няма постъпила информация за възникнали аварийни ситуации с язовирни стени и съоръженията към тях на язовири на територията на страната.

В условията на усложнена метеорологична обстановка и обявено бедствено положение на територията на общини в областите Монтана и Софийска област, ДАМТН ежедневно събира актуална информация за водните нива и свободните водни обеми на язовирите в страната, в контекста на изпълнението на мерките за тяхната безопасна експлоатация и изправното им техническо състояние.

При запълване на обема на язовирите, започва преливане през преливниците им, което е нормален процес, при който излишните водни количества се отвеждат и преминават в речните корита, след язовирните стени. При необходимост, през основните изпускатели на язовирите се освобождават допълнителни водни обеми, с цел по-бързо понижение на акумулираните водни количества във водохранилищата им.

Share this post