ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ДАМТН ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с медийни изявления пред БНР, в които се твърди, че „над 90 хил. опасни асансьори у нас“ и „всичките са с изтекъл срок на годност и всички те трябва да бъдат незабавно модернизирани или подменени“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) заявява, че тези твърдения не отговарят на истината.

ДАМТН е внедрила и поддържа информационна система на съоръженията с повишена опасност, която включва и информация за регистрираните от органите за технически надзор асансьори. Съдържащата се информация показва, че на държавен технически надзор са регистрирани 15 244 бр. асансьора, от които в експлоатация са 10 843 бр., а лицензираните лица са регистрирали 69 471 бр. асансьора, от които в експлоатация са 64 117 бр.

През 2023 г. Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) е извършила 11180 бр. технически прегледи и проверки, включително по подадени сигнали. В следствие от извършената дейност са спрени 73 бр. асансьори.

ГД ИДТН ежегодно извършва проверки на лицата, получили удостоверения за дейност по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и вписани в регистъра на ДАМТН и на лица получили лиценз за осъществяване на технически надзор. За  извършени системни нарушения се предприемат действия по обезсилване на издадените удостоверения и отнемане на лицензии.

Относно твърденията , че официалната статистика се „крие“ и че над 90 000 асансьори са опасни и всичките са с изтекъл срок на годност, Ви уведомяваме, че ДАМТН винаги е предоставяла коректно наличната информация на медиите и други заинтересовани органи и смятаме, че изказаното твърдение насажда страх в ползвателите, които използват асансьорите. За всеки асансьор производителя му е издал техническата документация, в която не е посочен срок на годност на асансьора.

С цел осигуряване на безопасната експлоатация нормативната уредба предвижда:

  • Един път на 30 дни, освен ако не е предвидено друго в инструкцията на производителите, се извършват функционални проверки от лицата, които поддържат асансьорите. В случай, че установят липса на предпазен щит под кабината на асансьорите или други несъответствия с нормативните изисквания, същите са длъжни съвместно с ползвателя да спират асансьорите от експлоатация.
  • Най – малко веднъж годишно на асансьорите се извършва технически преглед от лицензирани лица. Същите в случай, че установят липса на предпазен щит под кабината на асансьорите или други несъответствия с нормативните изисквания са задължени да уведомят в срок до 3 дни съответния регионален отдел на ГД ИДТН, на чиято територия е монтиран асансьора за да се издаде заповед за спиране от експлоатация.

Във връзка с изтичане на срока до 31.12.2023г., за монтаж на предпазен щит под кабината на асансьорите, монтирани в жилищни сгради, ДАМТН е започнала проверка на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията на цялата страна. До момента служители на ГД ИДТН  при ДАМТН, са извършили проверки на 352 броя асансьори.

Спрени от експлоатация 36 бр. асансьори, 12 бр. асансьори поради липса на монтирани под кабините им щитове и 24 бр. асансьори са спрени поради констатирани други неизправности.

Проверените асансьори са избрани на случаен принцип.

 

Share this post