ДАМТН установи 229 нарушения след извършена извънредна проверка на слънчеви очила за защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение

В периода 14.08.2023 г. – 25.08.2023 г., инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха извънредна проверка на слънчеви очила за защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение, в 199 търговски обекти на територията на цялата страна.

От проверените общо 493 слънчеви очила, съответстващи на изискванията са били общо 264 броя. С констатирани несъответствия са 229 броя, в това число:

  • 38 броя са без „СЕ“ маркировка за съответствие;
  • 82 броя не се придружават от инструкции за употреба на официален език на ЕС и 118 са без инструкции за употреба на български език;
  • 99 броя са без обявена информация за наименование и адрес на производител;
  • 101 броя са без обявена информация за наименование и адрес на вносител;
  • 140 броя не се придружават от декларация за съответствие или от обявен интернет адрес, на който същата може да се намери;
  • при 149 броя декларацията за съответствие е без превод на български език.
  • При 57 броя са установени и други несъответствия, от които най-често срещани са – декларацията за съответствие не се открива на обявения сайт или не е
  • на български език; липсват задължителни текстове от приложимия стандарт, деклариран е грешен стандарт или директивата, предхождаща действащия регламент, в инструкцията за употреба липсват предупредителни текстове; инструкцията за употреба на български език е непълна. За 17 продукта са издадени заповеди за спиране на разпространението им.

За установените нарушения, съгласно действащото законодателство предстои предприемане на административно наказателни действия към икономическите оператори.

ГДНП към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки в рамките на своите правомощия, за да се ограничи предлагането на пазара на несъответстващи на изискванията продукти.

 

 

 

Share this post