Приключи ежегодната проверка на ДАМТН в „Топлофикация София“ ЕАД

В периода от 23.01.2024 г. до 16.02.2024 г. Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор извърши планова надзорна проверка на „Топлофикация София” ЕАД за спазване на задълженията на дружеството по Закона за измерванията (ЗИ), в качеството му на лице използващо средства за измерване (топломери и водомери) с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, при доставката на топлинна енергия.

Извършените проверки обхванаха 82 абонатни станции, при които на местата на употреба са инспектирани 82 топломера и 66 водомера пред подгревателите за битово горещо водоснабдяване. Използваните от дружеството топломери и водомери са от одобрен тип по реда на ЗИ или с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Средствата за измерване са проверени за техническа изправност, правилна употреба и наличие на знаци от метрологичен контрол, като е установено следното:

  • в 19 абонатни станции се използват 19 топломера без знаци от метрологичен контрол;
  • в 5 абонатни станции се използват 5 водомера без знаци от метрологичен контрол;

За констатираните нарушения на „Топлофикация София” ЕАД ще бъдат съставени 22 акта за установяване на административно нарушение за неизпълнение на задълженията му по чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

Share this post