Информация относно изискванията към индивидуални водомери, монтирани в сгради – етажна собственост

Във връзка със зачестилите въпроси в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) относно изискванията към индивидуални водомери, информираме следното:

Индивидуалните водомери, монтирани в сгради – етажна собственост не са средства за измерване, използвани с цел търговски плащания по смисъла на чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ). Държавната агенция за метрологичен и технически надзор няма функционална компетентност по въпроси, свързани с услуги по монтаж и демонтаж на индивидуални водомери и тяхното заплащане.

В Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи на министерството на регионалното развитие и благоустройството (Наредба № 4) е регламентирано, че отчитането на изразходваното количество вода се извършва по водомера на водопроводното отклонение, а за сгради – етажна собственост – по общия водомер на водопроводното отклонение за определен период от време. Съгласно чл. 32, ал. 3 от Наредба № 4, индивидуалните водомери се използват за разпределяне между потребителите в сграда – етажна собственост на изразходваното количество вода, отчетено от общия водомер. Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите – чл. 11, ал. 5  от Наредба № 4.

В чл. 34а, ал. 1 от Наредба № 4 е определено, че проверките на индивидуалните водомери се извършват през 10 години от оправомощени от председателя на ДАМТН лица. Списък на тези лица е публикуван на интернет страницата на агенцията www.damtn.government.bg в рубрика „Регистри”.

Съгласно § 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Информираме, че предлаганите за продажба нови водомери трябва да са с трайно нанесени: маркировка за оценено съответствие „СЕ“ и допълнителна метрологична маркировка „М“, следвани от последните две цифри от годината на нанасяне на маркировката, както и номера на нотифицирания орган, участвал в оценяване на съответствието. Например:

 CE     M 23    1338    

 

Share this post