До лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия на основание чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП

ДО
ЛИЦАТА И СТРУКТУРНООБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34А, АЛ.1 ОТ ЗТИП

ДО
ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СПО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Напомням Ви, че в качеството Ви на органи за технически надзор сте задължени на основание чл.4в, ал.1 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (НУРИЛОТНСПОРВРС), да въвеждате в изградената информационно-комуникационната система на ДАМТН актуалната информация за регистрираните, снетите от регистрация и извършените технически прегледи на СПО в съответствие с водените от Вас регистри на съоръженията.

Обръщам Ви внимание, че при регистрация на СПО и въвеждане на данни за него в инфомационнато-комуникационната система, тя автоматично генерира „Регистрационен номер“, сформиран само от цифрен код, различен от този, съгласно чл. 24 от НУРИЛОТНСПОРВРС. Генерираният „Регистрационен номер“ от информационно-комуникационната система на ДАМТН е от особено значение за правилната и еднозначна идентификация на СПО при търсене и прехвърляне. С внедряването на информационно-комуникационната система на ДАМТН нанасянето на генерирания „Регистрационен номер“ от системата в досието на СПО става задължително и не отменя задълженията Ви, произтичащи от чл. 24 на НУРИЛОТНСПОРВРС.

Обръщам внимание и на ползвателите на СПО и задълженията им произтичащи от чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, а именно да съставят и съхраняват досие на всяко съоръжение, което да съдържа техническата му документация и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти и преустройства, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор и да следят за наличието и нанасянето на генерирания „Регистрационен номер“ (уникален цифрен код) от информационно-комуникационната система на ДАМТН.

ИНЖ. ПЕТЪР ГОРНОВСКИ /п/
Председател на ДАМТН

Share this post