Контрол на качеството на течните горива

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез длъжностните лица от  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход, в съответствие с Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна дейност  на ГД ККТГ е да осъществява контрол на качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
Пропан бутан е втечнен газ и не попада в категорията на течните горива, поради което не е обект на контрола от страна на ДАМТН и ГД ККТГ.
Към настоящия момент в Р България няма институция, която да упражнява контрол на качеството на втечнените газове (LPG).

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез длъжностните лица от  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), в съответствие  чл. 8, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и чл. 14   от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход.
Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра, за разлика от течните горива и пропан-бутана, които се получават при преработката на петрола.
Той е екологичен и чист източник на енергия. Неговото използване, за разлика от конвенционалните бензинови и дизелови горива, не води до значително замърсяване на атмосферния въздух – не се отделят отпадъчни продукти, поради което не е необходимо контролирането му по ЗЧАВ.

Председателят на ДАМТН, чрез длъжностните лица от ГД ККТГ, осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход в съответствие с Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Съгласно разпоредбите на нормативната уредба, контролът върху качеството на горивата се извършва само на обектите, разпространяващи течни горива, като при установено несъответствие с изискванията за качество налага предвидените в ЗЧАВ и ЗЕВИ санкции.
Лабораторията за изпитване на течни горива към ГД ККТГ изпитва единствено проби от течни горива, взети по линията на контролната дейност на Дирекцията и по искане на Министерство на правосъдието,  Министерство на вътрешните работи и Агенция Митници.

Съгласно чл. 47 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни в определени срокове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели смесени с биогорива със съответното процентно съотношение, а крайните разпространители са длъжни да предоставят на пазара тези горива, смесени с биокомпонент два месеца по късно от икономическите субекти, които ги пускат на пазара. В ЗЕВИ не е залегнало изискване за смесване с биокомпонент на горивата за извънпътна техника и трактори, отговарящи на изискванията за качество на чл.6, т.6 от НИКТГУРНТК.