FAQs

Frequently Asked Questions


Електромерите, които се използват за търговски плащания, трябва да отговарят на техническите и метрологичните изисквания, определени в Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСКПМК) към Закона за измерванията (ЗИ) или на съществените изисквания, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване (НСИОССИ) към Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
Всички електромери, пуснати на пазара по реда, определен в посочените нормативни документи, които имат изискуемите маркировки за одобрен тип и първоначална проверка или за оценено съответствие, могат да бъдат използвани по смисъла на чл. 5 от ЗИ и подлежат на последващи проверки по реда на този закон.
Последващата проверка на еднофазни (монофазни) електромери се извършва периодично на 6 години, съгласно Заповед № А–333/29.05.2014 г. на председателя на ДАМТН. Заповедта е публикувана на интернет страницата на агенцията www.damtn.government.bg в рубрика „Регистри”.
Първоначалните проверки на електромери от одобрен тип по реда на ЗИ и последващите проверки се удостоверяват със знак съответно по Приложение № 51 и Приложение № 52 към НСКПМК, върху който е означен и годината, през която е извършена проверката. Първата последваща периодична проверка на тези електромери се извършва на шестата година след годината, нанесена на знака от проверка.
Когато електромерът е пуснат на пазара с оценено съответствие по реда на ЗТИП първата последваща проверка се извършва на шестата година след годината, нанесена на допълнителната метрологична маркировка, следваща маркировката за съответствие СЕ.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор не разполага с правомощията да изготвя финансови стойности за ремонтна дейност. Тя изпълнява контролни функции по надзора на язовирните стени и съоръженията към тях, като издава предписания за констатирани неизправности на водоемите.

Относно въпроса за списък със законови изисквания за внос на моторни лодки, Ви информирам, че нормативни документи  от компетенциите на ДАМТН, регламентиращи  изискванията към плавателните съдове за отдих са:

  1. Директива 2013/53/ЕС относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване;
  2. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на  плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване;
  3. Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията.

Поставянето на произведения хляб в опаковка, не е критерий, че той е предварително опакован продукт (ПОП) по смисъла на  § 1, т.22  от Допълнителните разпоредби на Закона за измерванията (ЗИ). Хлябът (цял или нарязан), поставен поради определени хигиенни изисквания в опаковки - отворени или затворени с клипси пликове, както и фoлираният хляб не e ПОП и не попада в приложното поле на Наредбата за предварително опакованите количества продукти. Поради това при означаване на количеството му не следва да бъде поставян знакът „е“. Различните видове хляб, произвеждани по стандарти „България“ също не са предварително опаковани продукти, защото заложените в тези стандарти изисквания към нетните количества са различни от регламентираните в Наредбата за предварително опакованите продукти. Стандартите за хляб „България“ въвеждат задължителни редове от стойности за нетните количества, в които може да се произвежда този хляб, а нормираните допустими отклонения на нетните количества са различни от тези за ПОП. Поради това при обявяването на нетното количество на тези видове хляб върху опаковката или върху етикет не следва да има знак „е“.
Изборът дали даден вид хляб да се произвежда като предварително опакован продукт по смисъла на ЗИ и на Наредбата за предварително опакованите продукти  или по влезлите в сила от 5 април 2011 г. утвърдени от Българската агенция по безопасност на храните стандарти „България“ за хляб бял, Добруджа и типов или по други утвърдени документи, извън функционалната компетентност на ДАМТН е на производителя.  Във всички случаи обаче, производителят следва да извършва контрол на нетното количество на готовия за пускане на пазара произведен от него хляб. За целите на  този контрол се използват само везни, които отговорят на законовите изисквания – да са от одобрен тип или с оценено съответствие със съществените изисквания към тях и да носят необходимите знаци и маркировки за това.  Тези везни се подлагат ежегодно на последваща проверка, извършвана от Българския институт по метрология, като резултатите от нея се удостоверяват с предвидените в ЗИ знаци.
В случай, че производителят реши да произвежда определен вид хляб като ПОП, разпоредбата на  чл. 69 на ЗИ изисква да уведоми по съответния ред  и в определения срок ДАМТН за това. За посочените в уведомлението видове хляб той следва да спазва всички заложени в ЗИ и НПОКП изисквания по отношение на означенията на количествата, изискванията към тях и да извършва контрол  по посочените критерии.  За определяне на действителните нетни количества на ПОП, означени по маса, в  т.ч. и произвеждан като ПОП хляб, производителят  може да използва един от посочените в чл. 13, ал. 1 на НПОКП методи. Индиректният метод има своите предимства от хигиенна гледна точка. Методът бруто минус индивидуална тара се използва главно при много тежки опаковки (тари) или при голямо разсейване на масата на опаковките, каквото при хляба не се наблюдава. В документите за контрол не се описват всички възможни методи, а  избраният и прилаган  от производителя метод за определяне на нетните количества.
Измерването на масата на тестото е елемент на технологичния контрол, за който в НПОКП няма изисквания. Доколкото масата на тестото е важен фактор за достигане на избраното и обявено от производителя върху опаковката номинално количество на произвеждания хляб, производителят следва да определи сам колко често, ще я контролира, за да може в случай на отклонение над допустимото да предприеме коригиращи действия още преди изпичането на хляба. Честотата на този контрол е функция на разсейването на дозиращата тестото машина, поради което е необходимо да се проведат изследвания какви са отклоненията на действително измерената маса на тестото по отношение на зададената маса на тестоотделителната машина във времето.
Ако произвеждате и пакетирате хляб като ПОП с еднакви количества  следва да извършване контрол на всяка произведена партида от съответния вид хляб по посочените в чл. 19 на Наредбата за предварително опакованите продукти  критерии и следва да пускате на пазара само партиди, които удовлетворяват изискванията на чл. 7, ал. 1 на тази наредба. Предварително опакованите продукти с еднакви количества в партида, която отговаря на тези изисквания могат да бъдат означени със знак „е“.
Разработването и прилагането на методи за контрол е задължение на производителя на ПОП.

За водонагряващите смесителни батерии (електрическа смесителна батерия с нагряване на водата) са приложими Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За тях, когато се захранват с променливо напрежение от 50 V до 1000 V или с постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, е приложима Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Ако те имат захранващ блок, който генерира или допринася за генериране на електромагнитни излъчвания или се влияе от смущаващи електромагнитни излъчвани, то за тях е приложима също и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Тя е въведена в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Посочените от Вас продукти попадат и в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.

Към водоподгревателите има и изисквания за екопроектиране, определени в Регламент № 814/2013. Изискванията се отнасят за енергийната ефективност и са посочени в Приложение II, т.1, в) на регламента. Няма изисквания за максимална допустима мощност. Видно от Вашия въпрос, Вие възнамерявате да осъществявате внос на такива продукти. Съгласно изискванията на ЗТИП, като вносител имате задължението да пускате на пазара само продукти с оценено и удостоверено съответствие. Оценяването и удостоверяването на съответствието са задължения на производителя. Производителят определя електрическите параметри, включително и мощността, както и механични компоненти и възли, които включва продуктът и той избира стандартите и техническите решения, които ще приложи към произвеждания от него продукт, така че той да отговаря на съществените изисквания за безопасност, определени в приложимите директиви/наредби. Задълженията на всички икономически оператори са подробно описани в горецитираните нормативни документи и Вие като вносител трябва да сте запознат с тях.

Преди да пусне продуктите на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби) и регламенти: че са с нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба.

Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.

Всички посочени документи може да намерите на Интернет страницата на ДАМТН в рубриката Нормативна уредба.

За разклонителите са приложими Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). В Декларацията за съответствие производителят по задължение трябва да е определил всички съответни приложими европейски директиви, като водещо приложима директива за посочените от Вас продукти е Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Тъй като ще внасяте продукти, произведени в страна, която не е член на Европейския съюз, по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара, във връзка с предлагането на пазара на продукти, Вие сте вносител.

Съгласно изискванията на ЗТИП, като вносител имате задължението да пускате на пазара само продукти с оценено и удостоверено съответствие. Оценяването и удостоверяването на съответствието са задължения на производителя. Задълженията на всички икономически оператори са подробно описани в горецитираните нормативни документи и Вие като вносител трябва да сте запознати с тях.

Преди да пусне продуктите на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби): че са с нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба.

Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.

Последващите проверки на средства за измерване (в случая водомери) в употреба се регламентират от Закона за измерванията(ЗИ) и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), които можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН: www.government.bg, в раздел Нормативни документи. Резултатите от последваща проверка на водомерите се удостоверяват чрез поставянето на знак, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗИ във връзка с чл. 846, т. 5 от НСИПМК, когато при контрола се установи съответствие с регламентираните технически и метрологични изисквания. При констатирано несъответствие, то се удостоверява с поставянето на знак за забрана на употреба по чл. 846, т. 6 от НСИПМК.
Няма нормативно изискване за издаване на протоколи или други документи от извършена проверка.

Продуктът, обект на запитването е лично предпазно средство (ЛПС). Европейските изискванията за ЛПС са разписани в Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на ЛПС или Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейски парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО, които може да намерите на общодостъпната страница на ЕК;

  • За продукта има хармонизиран стандарт EN 352-2:2002 - Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите, който не е задължителен,но прилагането му от производителите дава презумпция за съответствие на произвежданите ЛПС със съществените изисквания, определени в Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425;
  • След преглед на предоставените снимки е установено, че съгласно изискванията на Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425, то е от категория II;
  • За сертифициране на ЛПС от категория II, Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425 предвижда задължително участие на нотифицирано лице;
  • Нотифицираните лица получават от ЕК разрешения да извършват оценка на съответствието на продукти, по определена директива;

Информация за нотифицираните лица може да намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

Информация за възможностите за калибриране на средства за измерване, вида на калибрираната величина, както и за услугите, които предлага Българския институт по метрология (БИМ) чрез Главна Дирекция “Национален център по метрология” можете да намерите на тяхната интернет страница: http://www.bim.government.bg или на адрес: гр. София 1797, бул. "Г. М. Димитров" №52 Б, Централа: 971 11 01.
Акредитирани лаборатории можете да намерите на интернет страницата на БАС:
http://www.nab-bas.bg/