Надзор на пазара

Информирам Ви, че вносът и разпространението на климатици, заредени с фреон R410A, са разрешени на територията на Европейския съюз.

Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства са в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (НСИОСРКДУ), въвеждаща Директива 1999/5/ЕС (R&TTED).

Електрическото и електронно оборудване попада в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС (LVD) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща Директива 2004/108/ЕС (EMCD).

Цитираните наредби са приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
В наредбите, както и в директивите, които те транспонират в българското законодателство, няма конкретизирано изискване за начина, по който да бъде предоставена информацията за потребителя, освен общото изискване: да придружава продукта, да е на български език, да е видима и лесно достъпна.
Службите на Европейската Комисия са приели като основен принцип, че информацията, предоставена на крайния потребител, трябва да му позволи да използва устройството без никакви по-нататъшни действия.

В ръководствата, които подпомагат тълкуването на директивите, се препоръчва инструкцията за употреба да бъде предоставена на хартиен носител с цел да бъде достъпна за всички потребители, дори и тези, които не разполагат с електронни възпроизвеждащи устройства и/или интернет.
Признато е като изключение, че получаването на компютър с DVD R/W функция може да позволи предоставянето на информацията в DVD формат, като копие на хартиен носител да има само на информацията за инсталацията, настройката и функциите на DVD - устройството.

В този смисъл мобилните телефони и друго електронно и електрическо оборудване би следвало да са придружени с инструкция за употреба на хартиен носител, освен ако не включват в себе си DVD устройство.

Електронните медии или интернет-връзката не са алтернатива на информацията на хартиен носител. Крайният потребител има абсолютното право на бързо и лесно използване на устройството, което е закупил без никакви допълнителни задължения.

Що се отнася до декларацията за съответствие на мобилните телефони информация може да намерите на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в рубриката „Въпроси и отговори”, „Отговори”, „Надзор на пазара”, „Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства”.

В отговор на Ваше запитване Ви информирам, че от 20.07.2011 г. влезе в сила Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, обн. ДВ бр. 99/2010 г.), приетата с ПМС № 300 от 13.12.2010 г., въвеждаща в българското законодателство Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са определени съществените изисквания (СИ) към играчките, процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието им със СИ.
Като фирма, която предстои да внася играчки на българския пазар, респективно на европейския пазар, е необходимо да се запознаете със задълженията си на вносител, посочени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ бр. 86/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.38/2011г.) и действащата НСИОСИ.
Независимо, че производителят носи отговорността за това да определи кои от произведените от него продукти са играчки, Вие като вносител можете да се ориентирате за това дали продуктите са играчки по посочените изключения в приложение 1 от НСИОСИ и хармонизирания към нея стандарт БДС EN 71-1:2011 „БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИ, Част 1: Механични и физични свойства”.
Вземайки предвид горното и в отговор на поставените от Вас въпроси Ви информирам следното:

 • Задълженията Ви като вносител на играчки са разписани в ЗТИП.
 • Нормативните документи за пускане на пазара на играчки са указани в ЗТИП и НСИОСИ.
 • НСИОСИ се прилага за продукти, проектирани или предназначени за използване предимно за игра или с друга цел от деца под 14-годишна възраст, съгласно чл. 2, ал. 1 от НСИОСИ.
 • Задължителните изисквания за съдържанието на етикетите на играчките са указани в НСИОСИ и ЗТИП.
 • Съдържанието на инструкциите за употреба за играчки без батерии са указани в чл. 7 от НСИОСИ, във връзка с приложение № 2 от същата Наредба, както и в горепосочения хармонизиран стандарт.
 • Съдържанието на инструкциите за употреба за електрическите играчки, в зависимост от вида на батериите, са указани в хармонизирания стандарт БДС EN 62115 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИГРАЧКИ. Безопасност.
 • Трябва да знаете, че продуктите, на които акумулаторните батерии се зареждат със зарядно устройство, същото попада в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоражения предназначени за използване в определени граници на нарпежението (обн. ДВ бр. 62/2001 г. изм. и доп. ДВ бр. 37/2007 г.)
 • Необходимата Ви техническа документация при внос на играчки е ЕО Декларация за съответствие, съставена от производителя. Внасяните играчки на територията на Европейския съюз трябва да са маркирани от производителя с маркировка за съответствие СЕ.

Гаранционните условия не са от компетенцията на ДАМТН. Отговорна за този контрол е Комисия за защита на погребителите.

Пуснатите на пазара след 01 януари 2013 г. климатизатори трябва да отговарят на изискванията на Приложение I, т. 2 и т. 3 от Регламент 206/2012, съгласно посочения в чл. 3 на Регламента график.
Удостоверяване на съответствието на пуснатите на пазара след 01.01.2013г. климатизатори, с приложимите към тях изисквания, включително с изискванията за екопроектиране се извършва с маркировка за съответствие, декларация за съответствие и техническо досие.
Декларацията за съответствие се изготвя съгласно изискванията на приложимите наредби по чл. 7 и изискванията на чл. 26к, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Техническото досие трябва да съдържа и резултатите от изчислението, посочено в Приложение II на Регламент 206/2012.

Климатизаторите са електрически съоръжения, които попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въведена в българското законодателство с Директива 2006/95/EО и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждена в българското законодателство с Директива 2004/108/EC.
Цитираните наредби са приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Към климатизаторите, в зависимост от тяхната номинална охладителна мощност (или отоплителна, ако продуктът няма функция за охлаждане), e приложим и Регламент 206/2012, във връзка с Директива 2009/125/ЕО, по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане.
Задължение на производителя, преди да пусне климатизатора на пазара, е да оцени съответствието му с приложимите съществени изисквания, определени в НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС, и с изискванията на Регламент 206/2012, ако последният е приложим, и да удостовери оцененото съответствие с: маркировка за съответствие, съгласно Наредба за маркировката за съответствие; декларация за съответствие и техническо досие.
Вносителите са длъжни да пускат на пазара само продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено.
Пуснатият на пазара продукт трябва да се придружава с инструкция за употреба на български език, изготвена от производителя.
Климатизаторите попадат и в обхвата на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО), въвеждаща в българското законодателство Директива 2011/65/ЕС, относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Вносителят, изпълнявайки задълженията си на лице, което пуска продуктите на пазара, определени в глава ІІ и ІІІ на наредбата, трябва да маркира всеки продукт с обозначение, определено в Приложение № 4 от наредбата, да обясни обозначението в инструкция за употреба и да състави удостоверение за съответствие по образец, съгласно Приложение № 3а от наредбата. Вносителят трябва да предостави копие от удостоверението на дистрибуторите на продукта или на лицата, извършващи продажба на крайните потребители.
Споменатите по-горе нормативни документи може да намерите на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в рубриката Нормативна уредба.

Съгласно изискванията на чл. 45 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия (НСИОСПИ), в сила от 01.07.2015 г., приета с ПМС № 162 от 29.06.2015 г., обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.,изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017г., за оценяване на съответствието на пиротехническо изделие, преди да нанесе маркировката за съответствие СЕ върху пиротехническото изделие категория F1, производителят прилага една от следните процедури:

1. "ЕС изследване на типа" (модул B) в съчетание със:
а) "Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на
проверката на продукта на случайни интервали" (модул С2), или с
б) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството"
(модул D), или с
в) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта" (модул Е);

2. "Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт" (модул G);

Подробно описание на процедурите за оценяване на съответствието на пиротехническите изделия от категория F1 са подробно описани в Приложение № 2 към НСИОСПИ.

Делегиран регламент 874/2012 по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители е приет съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумация на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите. Горепосочената директива и приетите към нея делегирани регламенти са в компетенциите на Комисията за защита на потребителите.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е компетентният орган по прилагането на Регламентите относно изискванията за екопроектиране, приети съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
"Европейските технически спецификации" са определени в чл. 4, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, ДВ бр.106/2006 г., изм. и доп.), приета на основание чл.7, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, ДВ бр.86/1999г., изм. и доп.),  а "българските технически спецификации” в чл.4, ал.2 от същата наредба.
Смесителите са строителни продукти и попадат в обхвата на НСИСОССП - номенклатура на видовете продукти от Приложение 1 към чл.1, т.2 “Групи строителни продукти”, издадена на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн., ДВ,.бр.86/1999 г., изм. и доп.).
ДАМТН извършва надзор върху строителните продукти, съответстващи на европейските технически спецификации, които се пускат на пазара или се влагат в строежите. Към настоящия момент за смесителите няма действащи европейски технически спецификации и съответно не са обект на надзор на пазара от ДАМТН. За тези продукти има действащи български технически спецификации БДС EN 200 и БДС EN 817.
Съгласно чл. 5, ал.4 от НСИСОССП строителните продукти, които съответстват на български технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие. Продуктите отговарящи на български технически спецификации се пускат на пазара с декларация за съответствие и указания за прилагане на български език.
Редът за пускането на пазара на строителните продукти, отговарящи на български технически спецификации е определен с Глава ІІІ от НСИСОССП.
Контролът на влаганите в строежа строителни продукти, произведени по български технически спецификации, се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията, поради което е необходимо посочените по-горе два въпроса да се отправят към Министерството на инвестиционното проектиране (МИП).

Продуктът, обект на запитването е лично предпазно средство (ЛПС). Европейските изискванията за ЛПС са разписани в Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на ЛПС или Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейски парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО, които може да намерите на общодостъпната страница на ЕК;

 • За продукта има хармонизиран стандарт EN 352-2:2002 - Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите, който не е задължителен,но прилагането му от производителите дава презумпция за съответствие на произвежданите ЛПС със съществените изисквания, определени в Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425;
 • След преглед на предоставените снимки е установено, че съгласно изискванията на Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425, то е от категория II;
 • За сертифициране на ЛПС от категория II, Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425 предвижда задължително участие на нотифицирано лице;
 • Нотифицираните лица получават от ЕК разрешения да извършват оценка на съответствието на продукти, по определена директива;

Информация за нотифицираните лица може да намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main