Надзор на пазара

За разклонителите са приложими Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). В Декларацията за съответствие производителят по задължение трябва да е определил всички съответни приложими европейски директиви, като водещо приложима директива за посочените от Вас продукти е Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Тъй като ще внасяте продукти, произведени в страна, която не е член на Европейския съюз, по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара, във връзка с предлагането на пазара на продукти, Вие сте вносител.

Съгласно изискванията на ЗТИП, като вносител имате задължението да пускате на пазара само продукти с оценено и удостоверено съответствие. Оценяването и удостоверяването на съответствието са задължения на производителя. Задълженията на всички икономически оператори са подробно описани в горецитираните нормативни документи и Вие като вносител трябва да сте запознати с тях.

Преди да пусне продуктите на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби): че са с нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба.

Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.

Относно въпроса за списък със законови изисквания за внос на моторни лодки, Ви информирам, че нормативни документи  от компетенциите на ДАМТН, регламентиращи  изискванията към плавателните съдове за отдих са:

 1. Директива 2013/53/ЕС относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване;
 2. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на  плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване;
 3. Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията.

Директива 2006/42/ЕО за машините, въведена в българското законодателство с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на машините, се отнася за всички машини, независимо дали са „стари“ или „втора употреба“.
Когато се пускат за първи път на пазара на Р България или страна-членка на Европейския съюз, машините трябва да отговарят на изискванията на директивата, респ. наредбата-да имат нанесена маркировка за съответствие СЕ, да се придружават от ЕО Декларация за съответствие и оригинална инструкция за експлоатация, изготвена от производителя, както и нейния превод.

За електрическите пръскачки с акумулатор са приложими част от Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Тъй като продуктът е от две части: зарядно устройство и пръскачка на понижено постоянно напрежение (най-често 12 волта), то по задължение производителят трябва да е определил всички съответни приложими европейски директиви. Той оценява и удостоверява съответствие на продукта, създава техническо досие и Декларацията за съответствие.
Пуснатите на пазара на Р България продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език, като за електрическите съоръжения няма изискване да са придружени от Декларацията за съответствие, която да е на разположение на потребителя.

По отношение на продуктите, обект на запитването, Ви информирам, че:

 • карнавалните костюми за деца са играчки;
 • желетата са детски играчки;
 • антистрес играчки;
 • ключодържателите се считат за играчки, когато имат игрови функции и детето може да играе с тях

и те попадат в обхвата на Директива 2009/48/ЕО за безопасност на играчките, респективно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките и за тях са приложими техните изисквания.

За сертифицирането на играчките ще намерите отговор в:

 • Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ, бр. 86/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.12/2018г.), който урежда: реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазар на Общността и задълженията на лицата, които пускат продукти на пазар;
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, обн. ДВ, бр. 31/2016 г.), която въвежда в българското законодателство Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и в която са посочени съществените изисквания към играчките, процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието им със съществените изисквания.
 • Хармонизираните стандарти към Директива 2009/48/ЕО за оценяване съответствието на играчките, както следва:
  • БДС EN 71-1 Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства;
  • БДС EN 71-2 Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост;
  • БДС EN 71-3:2013+А2:2017 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи.

Със задълженията си на вносител по отношение на играчките, обект на запитването, може да се запознаете с разпоредбите на чл. 4, ал. 5 и чл. 4а от ЗТИП, във връзка с изискванията на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от НСИОСИ.
Съгласно чл. 14, ал. 2 от НСИОСИ вносителят съхранява копие от ЕО декларацията за съответствие за период от 10 години, която предоставя на органите по надзор на пазара при поискване. В ал. 3 на същия член е посочено задължението на вносителя да предостави техническата документация на играчката/ките при мотивирано искане от органите по надзор на пазара.
В случай че играчките, които ще внасяте изискват предпазни мерки при употребата им, в Приложение № 2 от НСИОСИ ще намерите специфичните предупреждения за различните видове играчки. Във връзка с тях трябва да знаете, че трябва да бъдат на български език, съгласно изискванията на чл. 9 от същата наредба. Това изискване е относимо и за инструкциите за употреба на играчки.

За водонагряващите смесителни батерии (електрическа смесителна батерия с нагряване на водата) са приложими Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За тях, когато се захранват с променливо напрежение от 50 V до 1000 V или с постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, е приложима Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Ако те имат захранващ блок, който генерира или допринася за генериране на електромагнитни излъчвания или се влияе от смущаващи електромагнитни излъчвани, то за тях е приложима също и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Тя е въведена в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Посочените от Вас продукти попадат и в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.

Към водоподгревателите има и изисквания за екопроектиране, определени в Регламент № 814/2013. Изискванията се отнасят за енергийната ефективност и са посочени в Приложение II, т.1, в) на регламента. Няма изисквания за максимална допустима мощност. Видно от Вашия въпрос, Вие възнамерявате да осъществявате внос на такива продукти. Съгласно изискванията на ЗТИП, като вносител имате задължението да пускате на пазара само продукти с оценено и удостоверено съответствие. Оценяването и удостоверяването на съответствието са задължения на производителя. Производителят определя електрическите параметри, включително и мощността, както и механични компоненти и възли, които включва продуктът и той избира стандартите и техническите решения, които ще приложи към произвеждания от него продукт, така че той да отговаря на съществените изисквания за безопасност, определени в приложимите директиви/наредби. Задълженията на всички икономически оператори са подробно описани в горецитираните нормативни документи и Вие като вносител трябва да сте запознат с тях.

Преди да пусне продуктите на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби) и регламенти: че са с нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба.

Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.

Всички посочени документи може да намерите на Интернет страницата на ДАМТН в рубриката Нормативна уредба.

Ако въпросните тигани и тенджери са електрически домакински уреди, т.е. те се захранват с променливо напрежение от 50 V до 1000 V или с постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, за тях е приложима Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Ако те имат захранващ блок, който генерира или допринася за генериране на електромагнитни излъчвания или се влияе от смущаващи електромагнитни излъчвания, то за тях е приложима също и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Тя е въведена в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Такива продукти попадат и в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.  Преди да пусне електрическите продукти на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби) – имат нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба. Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.
Всички цитирани документи са публикувани на Интернет страницата на ДАМТН в рубриката Нормативна уредба.
По отношение на обичайната „посуда“, компетентен орган е Комисията за защита на потребителите.

„Раменките“ са лични предпазни средства (ЛПС), предвидено от законодателството на Общността и са наречени в същото: пояси за ръце. Тези ЛПС е предвидено да се предоставят на пазара на ЕС, в съответствие със съществените изисквания, определени в Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425, респективно в Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (НСИОСЛПС).
За поясите за ръце, европейският законодател е издал хармонизиран стандарт: БДС EN 13138-1: 2014 - Помощни средства за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства за обучение по плуване, закрепени към тялото. Този европейски стандарт определя изискванията за безопасност по отношение на конструкцията, производството, оразмеряването, маркировката и информацията, предоставена от производителя, за ЛПС, използвани от потребителя за помощ при плуване и подпомагат начинаещите при движението във водата, докато се учат да плуват.
Тези ЛПС са от категория II, тъй като са със сложно устройство и са предназначени да защитават от смъртни опасности или от такива, които могат да причинят тежки и необратими увреждания на здравето.
Приложимото законодателството предвижда следните задължения на производителя:

 • Да оценявани съответствието на продукта, чрез нотифициран орган за ЛПС и издаване на ЕС сертификат за изследване на типа, заедно със съответните протоколи от изпитвания за него,
 • Да удостовери съответствието с издаване на ЕС Декларация за,
 • Да нанесе трайно върху ЛПС маркировка за съответствие – СЕ.

В случай, че имате доказателство от производителя за оценка на съответствието на ЛПС, извършено преди датата на внос, действащото законодателство не предвижда пречка за внос и предоставяне тези ЛПС на територията ЕС, респективно на Р. България.
За надуваемите басейни Ви информираме, че от 20.07.2011 г. държавите-членки на Европейския съюз прилагат Директива 2009/48/ЕО за безопасност на играчките, която е въведена в българското законодателство чрез Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, изм.и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.).
Важно е да знаете, че продуктите, които се използват с/във вода попадат в обхвата на две директиви, съобразно дълбочината на водата, в която се използват и наличието на прикачени игрови елементи, с които децата играят.
На сайта на Европейската комисия в рубрика Toys – Toys Safety in the EU - Guidance ще намерите две ръководства № 7 Guidance document on toys used in and on the water и № 8 Guidance document on pools covered by the Toys Safety Directive http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en , в които е направено ясно разделение между надуваеми играчки и надуваеми конструкции, използвани с и във вода. Компетентен орган за продуктите, попадащи в обхвата на Директива 2001/95/ЕО за обща безопасност на продуктите е Комисията за защита на потребителите.
За басейните-играчки европейският законодател е издал хармонизиран стандарт: БДС EN 71-8:2011 Безопасност на детски играчки, Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия, където са посочени предупредителни знаци и текстове, за да е безопасно ползването на продукта.
Изискванията към продуктите, внесени и предназначени за пускане на пазара, както и задълженията на лицата, които ги внасят и пускат на пазара са определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ, бр. 86/1999 г., изм. ДВ, бр. 101/2015 г.).