Главен директор на ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен директор” на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Организира, планира, ръководи, координира и контролира служителите в дирекцията при изпълнение на дейностите по контрола на качеството на течните горива и подпомага Председателя на ДАМТН при изпълнение на възложените му функции по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за енергията от възобновяеми източници.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, магистър
Професионален опит: 5 години или ІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: технически, химически науки, икономика
Компютърни умения MS Office; ползване на западен език; свидетелство за правоуправление на МПС.
Размер на основната заплата за длъжността: 800 – 2700 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление и интервю.
Тема: „Роля и функции на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в системата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 982 9756; 02 988 5852 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурса за длъжността „главен директор” на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Ивайло Петров
  2. Петър Пенев
  3. Васил Ненчев

Допуснатите кандидати следва да представят писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Роля и функции на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в системата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” – формат А4, до 5 стандартни машинописни страници, в запечатан непрозрачен плик, надписан с трите имена и подпис на кандидата, до 12:00 часа на 20. 10. 2014 г. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 407А – човешки ресурси. Представените писмени концепции ще бъдат оценени съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 – ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Критерии за преценка на представените писмени концепции – пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на разработката; практическа насоченост; ясно формулирани цели; логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 21. 10. 2014 г. в 13:00 часа за обявяване на резултатите от преценките на представените концепции в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 402А (заседателна зала).
Защитата на концепцията и интервюто с допуснатите кандидати ще се проведат от 9:00 часа на 22. 10. 2014 г. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 402А (заседателна зала).

Не допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Петьо Цолов, основание за недопускане: чл. 20, ал. 2 от НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността (5 години професионален опит или II младши ранг)

ВАЛЕНТИН ЧИЛИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Share this post