Главен директор на главна дирекция НЯСС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен директор на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Главният директор подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на неговите правомощия в областта на държавния надзор на язовирните стени и съоръженията към тях като ръковoди, контролира и координира работата на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: магистър
Професионален опит: 5 години или ІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически или точни науки
Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда; ползване на английски език на ниво работа с документи, поддържане на контакти, участие в дискусии и обсъждания; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 800 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Тема: „Роля и функции на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” в системата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ст. 407Б и 407А, отдел „Човешки ресурси”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56 – отдел „Човешки ресурси”.


» [10.06.2016 г.]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Share this post